О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 624               Година 06.04.2016             Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на шести април две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно касационно наказателно административен характер дело номер 26 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и следващите от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас против определение № 2674 от 09.12.2015г. постановено по н.а.х.д. № 2589/2015г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е прекратено производството по делото. Счита определението за неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Посочва, че съдът не е съобразил обстоятелството, че образуваното наказателно производство срещу Д.Д. е за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“, предл.първо във вр. с чл.342, ал.1 от НК, а образуваното административнонаказателно производство е за нарушаване на чл.34, ал.1, т.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С Наказателно постановление №02-02024494/05.01.2015г. издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас за нарушение на чл.34, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, вр. чл.164, ал.3, т.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване на Д.Т.Д. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.1 от Кодекса на труда.

 

С протоколно определение от 16.10.2015г., Районен съд - Бургас съд е прекратил производството по делото, като е приел, че след като жалбоподателят Д. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.в, предл.първо, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, то е налице предимство на наказателното преследване пред административно наказателното по аргумент на чл.33, ал.1 от ЗАНН. Прието е, че и в двата случая е необходимо да се установи един и същ факт – дали Д.Д. е изпълнил задължението си да закачи правилно и безопасно полуремаркето за влекача, независимо от това, че наказателно производство е образувано за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на управление на МПС, а с обжалваното НП е наложено наказание за нарушение на правилата свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

С определение № 2331/23.11.2015г. постановено по к.а.н.д. № 2059/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас определението за прекратяване е отменено и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Посочено е, че след като съдът в мотивите си сочи, че не се касае за едно деяние, което да осъществява както състав на административно нарушение, така и състав на престъпление, а става въпрос за деяние, което засяга различни обекти защитени от закона – в единия случай това е защита правото на живот, а в другия случай е охраната на здравословните и безопасни условия на труд, то производството не може да се прекрати на основание чл.33, ал.1 от ЗАНН

С определение № 2674 от 09.12.2015г. на Районен съд Бургас, производството по делото отново е прекратено и материалите по административнонаказателното производство са изпратени на Окръжна прокуратура Бургас по компетентност. Съдът е приел, че описаното в наказателното постановление деяние осъществява състав на извършено престъпление по чл.123, ал.1 от НК и с оглед разпоредбата на чл.33, ал.2 от ЗАНН, образуваното административно наказателно производство следва да се прекрати, а материалите да се изпратят на съответния прокурор.

Обжалваното определение е правилно.

В т.3 на тълкувателно решение № 3/22.12.2015г. на Върховен касационен съд по тълк.д. № 3/2015г. е прието, че са налице основания за частична промяна на тълкуването, дадено с тълкувателно решение № 51/29.12.1978г. по н.д.№ 50/1978г. на ОСНК във втората му част, а именно „Деецът не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност в случаите, когато с извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита“.

Съгласно разпоредбата на чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт, тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

С издаденото наказателно постановление Д.Т.Д. е санкциониран на основание чл.413, ал.1 от КТ, съгласно която норма, който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500. Същевременно срещу него е образувано и наказателно производство за престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“, предл.първо, вр. Чл.342, ал.1 от НК, във връзка с чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП, вр.чл.4 и чл.10, ал.1, т.6, б.“м“ от ППЗДвП.

В случая, с извършеното от Д.Д. едно деяние са нарушени едновременно наказателна и административнонаказателна норма с различни обекти на защита. Предвид тълкувателно решение № 3/22.12.2015г. на ВКС по тълк.д. № 3/2015г., той не следва да носи едновременно наказателна и административнонаказателна отговорност, поради което правилно първоинстанционния съд е прекратил административнонаказателното производство по което е издадено наказателно постановление №02-02024494/05.01.2015г. от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 2674 от 09.12.2015г. постановено по н.а.х.д. № 2589/2015г. по описа на Районен съд

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                  2.