ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,18.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети юни                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 26 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОРАНЖЕРИИ СЛИВЕН” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.И.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 289 от делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 290 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва: 

 

В.Д.М. - български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам

Адв.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт М.: Тъй като задачата на вещото лице е да провери счетоводството на жалбоподателя и доставчика му, а в експертизата няма данни за това, вещото лице моля да отговори посетил ли е счетоводствата на жалбоподателя и доставчика.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не беше посетено счетоводството. Поставих искания за доказателствата в писмен вид и ми бяха изпратени по пощата заверени с „Вярно с оригинала”. Въз основа на представените ми документи извърших заключението, като не сметнах за необходимо да извършвам физическо посещение на офисите, тъй като всичко необходимо ми беше предоставено.

Юрисконсулт М.: Имат ли жалбоподателя и доставчика аналитична оборотна ведомост към 30.07.2010г. и ако имат – с какви салда са към момента?

Адв.И.: Възразявам. Няма поставен такъв въпрос. Към момента мисля, че и вещото лице не може да отговори на този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е била поставена такава задача и в момента не мога да отговоря на този въпрос.

Юрисконсулт М.: А за месец май 2014г. има ли такава оборотна ведомост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е поставена такава задача и не мога да отговоря. Не съм имал задача да правя такова изследване. Ако се има предвид обобщаване на информацията за двете дружества

         Юрисконсулт М.: Говорим за хронологичните извлечения предоставени от „Екоенерджи технолоджи” ООД, където в експертизата се твърди, че сметка 411 няма салда. Кога е приключила сметка 411?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сметка 411-Клиенти „Оранжерии-Сливен” ЕООД е приключена в кореспонденция с кредитиране на сметка 503 и плащане по банков път.

Всички суми, които са описани в кредитното известие са върнати и няма неразплатени суми.

Юрисконсулт М.: Има ли салдо по сметка 613?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има салдо по сметка 613.

Юрисконсулт М.: Приключило ли е или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има остатък и затова предполагам, че не е приключило. Това означава, че договорните отношения не са финализирани и продължават да се извършват доплащания.

Юрисконсулт М.: Какви точно са салдата на доставчика „Екоенерджи технолоджи” ООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорът на този въпрос се съдържа в заключението.

Юрисконсулт М.: Как следва да се приключи сметка 412?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сметка 412 приключва, когато приключат договорните отношения и като се изплати цялата сума (кредитна счетоводна сметка 501 или 503).

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 600 лева, платими, както следва:

300 лева - от внесения депозит, а разликата в размер на 300 лева – платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

         Адв.И.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания от нас ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

         Подробни съображения, които поддържам, съм изложила в жалбата.          Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки и ни присъдите направените разноски по делото съгласно списъка по чл.80 от ГПК, който представям.

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Доводи и съображения ще изложа в писмени бележки.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2930 лева.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: