О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1084

 

гр. Бургас,07.07. 2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито съдебно заседание на седми юли, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

          ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 26/2011 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от РУП – гр. Несебър против Решение № 874/17.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 450 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър.

Съдът, след като констатира нередовност на подадената жалба, изразяваща се в липса на данни за лицето, положило подпис върху нея и процесуалните му правомощия, с определение от 02.06.2011 година на основание чл. 216 във вр. с чл. 212 ал.1 т.2 и т.6   от АПК, остави същата без движение. На касатора е указано в 7 дневен срок от съобщението да отстрани нередовностите, като посочи кое е лицето подписало касационната жалба и ангажира доказателства за представителната му власт.

Съобщението до РУП – гр. Несебър е редовно връчено на 27.06.2011 година. В определения срок, дадените указанията не са изпълнени.

Поради това и на основание чл.216 във връзка с чл.158, ал.3 от АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУП – гр. Несебър против Решение № 874/17.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 450 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 26/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: