ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    26    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.05 часа се явиха:

За частния жалбоподател – „Макс 2000” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат К.

Ответникът по частната жалба – Зам.кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Нямам възражения. Да се даде ход на  делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е частна жалба срещу определение на Районен съд гр. Бургас, с което е прекратено производството по НАХД № 4132/2009 г., поради просрочие на жалбата.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам предявената частна жалба като заявявам, че при абсолютно еднотипен случай, Бургаския районен съд не е прекратил производството, а производството приключи на 18.02. по НАХД № 4133/2009 г., по което към настоящият момент чакаме решение. Последното е така, защото както съм описала в жалбата абсолютно незаконосъобразно от страна на служителите на общината е оформен отказ на г-ца Л., пълномощника на дружеството, което представлявам. С оглед, на което и във връзка с правото ми на това да представя писмени доказателства аз Ви моля да отложите дето за друга дата, за което се надявам дотогава да има решение от Бургаския районен съд в подкрепа на тезата ни, че в два идентични казуса, Бургаският районен съд взема две различни решения, едното се гледа по същество, а другото се прекратява.

 

ПРОКУРОРЪТ – По искането на защитата на жалбоподателя за отлагане на делото, намирам същото за неоснователно. 

 

Съдът по повод на доказателственото искане намира същото за неоснователно, тъй като съдебното решение, и въобще съдебен акт по друго дело, в конкретният случай, не може да бъде доказателство по настоящото, дори и да се приеме за вярна тезата, че по два идентични (сходни) казуса, един и същи съд е постановил два противоположни съдебни акта. Това не би било доказателство по отношение, на което и да е от двете дела.

С оглед на това съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на частния жалбоподател.

 

Други доказателствени искания:

АДВОКАТ К. – Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

          АДВОКАТ К. – Аз Ви моля да постановите съдебният си акт, с който да отмените определението за прекратяване на наказателно административен характер дело № 4132/2009 г. от описа на Бургаския районен съд  като незаконосъобразно. Съдът се е базирал на отказ, който отказ е оформен във сградата на Община Бургас, без за това да бъде уведомена г-ца Л., пълномощник на „Макс 2000” ЕООД, и въпреки изричната договорка, че това наказателно постановление ще бъде връчено на лицето подписало  АУАН, а именно едноличния собственик на капитала на „Макс 2000” ЕООД. Вместо това обаче, наказателното постановление да бъде изпратено в София, където е официалният адрес на фирмата „Макс 2000” ЕООД, общинските служители си позволяват да оформят отказ, за което доверителят ми не знае, като така губи право и не може да обжалва това наказателното постановление. Независимо от това касационно производството, мога да представя писмени доказателства, няма пречка и при компютърната възможност, с която разполагаме, да се установи и да се убедите в достоверността на това, което казвам, че е образувано НАХД, пак при отказ, отказ оформен на същата дата 17.09.2009 г., а по настоящото производство съдът е постановил определение за прекратяване. Грубо е нарушено правото на защита на доверителят ми, поради което моля да отмените определението на Бургаския районен съд и върнете делото за произнасяне по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля  да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че Районния съд правилно е приел, че жалбата е недопустима и е постановил определение, с което е прекратил производството. Считам, че определението е правилно и законосъобразно и като такова моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: