ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                  Дата 06 април 2010 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 26 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по частна жалба на “МАКС 2000” ЕООД, гр.Бургас против Определение № 449/02.12.2009 год., постановено по НАХ дело № 4132/09 год. по описа на Бургаския районен съд, с което съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита съдебният акт за неправилен, като постановен при нарушение на съдопроизводствените правила. Посочва, че от служителите на община Бургас незаконосъобразно е оформен отказ да се получи наказателното постановление от упълномощено лице – Д. Л., като при проведения разговор служителят на общината е обещал да го връчи лично на управителя на дружеството, но вместо това впоследствие е оформил отказ на упълномощеното лице да получи наказателното постановление. Допълнително посочва, че съставеният АУАН не е подписан нито от управителя на дружеството, нито от упълномощеното лице. Иска се отмяна на прекратителното определение и връщане на делото за разглеждане и произнасяне по същество.

В съдебно заседание частният жалбоподател се представлява от пълномощник, който поддържа подадената жалба на сочените в нея основания.

Ответникът по частната жалба не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна. 

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на НП № 3762/11.05.2009 год., Бургаският районен съд е приел, че жалбата е депозирана извън установения преклузивен срок за обжалване. Посочил е, че наказателното постановление е редовно връчено чрез надлежно оформен отказ за получаването му от пълномощник на дата 17.09.2009 год. и считано от този момент следва да се брои 7-дневния срок за обжалване по смисъла на чл.59, ал.2 от ЗАНН. Жалбата е депозирана на 30.10.2009 год., т.е. след изтичането на срока, поради което е оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Определението е правилно.

Видно от съставената разписка за връчване на НП, същото е предявено за връчване на пълномощника на санкционираното дружество “МАКС 2000” ЕООД, а именно – лицето Д.А.Л. Разписката е подписана от връчител, като упълномощеното лице е отказало да получи НП и това е удостоверено с подписа на свидетел. Разписката е оформена на дата 17.09.2009 год. Видно от приложеното по делото пълномощно,  лицето Д.Л. разполага с представителна власт по отношение на търговското дружество “МАКС 2000” ЕООД, относно представляването му пред община Бургас във връзка със съставянето на констативни протоколи, АУАН и издаване на наказателни постановления. Така оформеното пълномощно не буди никакви съмнения относно предмета и обема на представителната власт на упълномощеното лице, поради което не са били налице нито обективни, нито субективни пречки то да бъде връчено на този пълномощник. Твърденията за проведени разговори с връчителя на НП и поемане на ангажименти за връчване лично на управителя на дружеството са без правно значение, предвид наличието на изрично пълномощно за получаване на НП от надлежно упълномощено за това действие лице. Както е приел и Районният съд, считано от датата на отказа на упълномощеното лице да получи НП – 17.09.2009 год., следва да се брои 7-дневния срок за обжалването му. Жалбата е подадена след изтичането му, поради което правилно е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено поради недопустимост на обжалването. Що се отнася до възражението, че съставения АУАН не е връчен нито на управителя, нито на пълномощника на дружеството, то е неотонсимо към настоящия предмет и в частност – няма връзка със спазването на срока за обжалване на НП.  

Частната жалба е неоснователна, поради което постановеното определение следва да бъде оставено в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.236 от АПК,  Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила Определение № 449/02.12.2009 год., постановено по НАХ дело № 4132/09 год. по описа на Бургаския районен съд.

 

Определението е окончателно.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..       

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:1………………….

 

                                                                                        2………………….