ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 26 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Б., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат М., редовно упълномощена от днес.

Жалбоподателката Й.К.Б., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощена от днес.

Ответник по оспорването – Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Т.М.Т., редовно призован, С.М.Т., редовно призован, А.М.Т., редовно призован, се явяват лично и с адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

Заинтересовани страните – С.П.Я., призована по чл. 47 ГПК,  Г.П.Г., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, М.П.Р., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Постъпила е молба от процесуалния представител на Община Созопол – адвокат Б.Й., в която се взема становище по доказателствата, по основателността на жалбата и по същество на спора, а именно по законосъобразността на оспорения акт.

 

АДВОКАТ М.: От името на доверителите ми поддържам жалбата.

Според нас неправомерно са конституирани като страни по делото заинтересованите лица.

Прилагам доказателства в днешно съдебно заседание с нарочна молба за характера на земеделската земя и категорията й, и писмо до Областния управител от Министерство на земеделието и храните.

Поддържам молбата си в жалбата за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

 

АДВОКАТ Г.: Оспорвам жалбата. Считам, че изготвената оценка от лицензиран оценител, назначен от Кмета на Община Созопол, е правилна и законосъобразна, изготвена в съответствие с действащите законови разпоредби.

По отношение възражението, че заинтересованите страни са конституирани неправилно, моля да имате предвид приложените съдебни решения с административната преписка, от които е видно, че тази земеделска земя не е била общинска, а е земя на бивши собственици и моите доверители са били конституирани като заинтересовани страни във водените до сега по отношение на тази земеделска земя дела.

По отношение на експертизата не се противопоставям.

На този етап нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и да назначи поисканата с нарочна молба в днешно съдебно заседание експертиза.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с административната преписка.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-оценъчна експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в т. 5 на представената в днешно съдебно заседание молба.

За вещо лице НАЗНАЧАВА А. Д.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателите.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.06.2009 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: