Р Е Ш Е Н И Е

 

 1269/11.12.2009 година, гр. Бургас,   

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на шестнадесети септември, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 26/2007 година.

 

Производството е образувано по жалба на Г.П.Б. и Й.К.Б. *** против заповед № Z-1589/25.11.2008 година на  кмета на Община Созопол.

С оспорения акт е утвърдена цена в размер на 30 899 лв. за новообразуван имот № 106 по плана на новообразуваните имоти в местността ”Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол с площ от 412 квадратни метра, на който жалбоподателите са определени за купувачи.

В жалбата се изтъква, че заповедта е постановена при съществено противоречие с материалноправните разпоредби, тъй като одобрената оценка не отговаря на законните изисквания за изчисляването и.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържат жалбата, ангажират доказателства и молят да бъде изменена обжалваната заповед, като се намали оценката на имота, съобразно заключението на вещото лице по допуснатата експертиза.

Ответникът по жалбата – кмета на община Созопол, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.

Заинтересуваните страни оспорват жалбата и считат, че издадената заповед е съобразено с приложимото право.

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149 ал.1 от АПК от надлежни страни, имащи интерес от оспорването й. Разгледана по същество, тя е основателна.

Със съдебно решение № ІІІ-250/14.12.2006 година, постановено по адм.д.№ 1282/2005 година по описа на БОС (лист 9-16), на жалбоподателите е признато правото да придобият собствеността върху предоставения им за ползване имот № 106, находящ се в местността ”Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол. Това решение е оставено в сила с решение № 4051/23.04.2007 година, постановено по адм. д. № 1901/2007 година по описа на ВАС (лист 7-8).

С молба , подадена до кмета на община Созопол, жалбоподателите са поискали да бъде извършена оценка на имота им. С писмо изх.№ 94-180/28.05.2007 година те са  уведомени, че плана на новообразуваните имоти за местността не е одобрен със заповед на областния управител на Бургаска област и не е влязъл в сила, предвид което молбата им ще бъде разгледана повторно след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти.

След влизане в сила на плана на новообразуваните имоти, жалбоподателите са подали нова молба за определяне на оценка входящ № 94-Г-19/24.01.2008 година. (л.51-52). На 27.05.2008 година на имота е изготвената оценка (лист 29), видно от която цената му е определена на 30 899 лева. С оценителен протокол № 0118/17.11.2008 година (лист 26-28) комисия назначена със заповед на кмета на общината е дала заключение, че общата стойност на подлежащия за оценяване имот № 106 с площ от 412 квадратни метра е 30 899 лева.

Със заповед № Z-1589/25.11.2008г. кметът на Община Созопол е утвърдил определената по реда на § 31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и във връзка с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр.13 от 09.02.2007г./, обективирана в протокол № 0118/17.11.2008г. цена в размер на 30 899 лева за новообразуван имот № 106 по плана на новообразуваните имоти в местността ”Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол с площ от 412 кв.м., на който жалбоподателите са определени за купувачи. Заповедта е съобщена на лицата с писмо с обратна разписка на 01.12.2008 година и е обжалвана със жалба входящ № 94-00-433/12.12.2008 година.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия състав счита, че заповед Z-1589/25.11.2008г. кмета на Община Созопол е издадена от компетентен орган, с оглед правомощията му по § 31, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

С приложените по делото съдебни решения на жалбоподателите е признато правото да придобият собствеността върху предоставения им за ползване имот при условията на §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, след като заплатят чрез общината стойността на земята по цени, определени от Министерския съвет по реда на ал.1, съгласно чл.36, ал.2, в тримесечен срок от влизането в сила на оценката. Съгласно чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ оценката се определя по реда на приетата от Министерския съвет Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (НУРУТПЦЗЗ). Видно от чл.1, т.2 от НУРУТПЦЗЗ в нея са уредени условията и редът за установяване на цени на земеделските земи при определяне на  цената на земята по § 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. В хода на административното производство е изготвена оценка, оценителя по която е използвал НУРУТПЦЗЗ, но освен предвидените коефициенти, той е приложил и коефициент за пазарен аналог. Този коефициент макар и да е бил предвиден в чл.5 от наредбата, към момента на изготвяне на оценката и издаване на процесната заповед не е действащ, тъй като е отменен. С отмяната на чл.5 от НУРУТПЦЗЗ, законодателят е приел чл.5а, съгласно който цените по наредбата са база за определяне на цени на земеделските земи, тоест законодателя е предоставил възможност да бъде коригирана, определената по този ред оценка, но тази корекция не би могла да бъде извършена с прилагането на отменения коефициент за пазарен аналог. Ето защо, следва да се приеме, че в хода на административното производство е изготвена оценка в нарушение на материалните изисквания на закона, тъй като е приложен коефициент, който не е предвиден в НУРУТПЦЗЗ. Също така следва да се има в предвид, че макар и в чл.5а от НУРУТПЦЗЗ да е предвидена възможност, цените по наредбата да са база за определяне на цената на земеделската земя, административния орган не се е възползвал от тази възможност. Той е определил цената на имота, като се е позовал на базата определена от оценителя, поради което и в съдебното производство, следва да се определи оценката по аналогичен начин, като се използват единствено, предвидените в наредбата коефициенти. По делото е допусната единична съдебно-техническа експертиза (лист 161-163), заключението по която определя цена на имота – 257 лева. Това заключение е оспорено. При изготвяне и на допълнителното заключение вещото лице е определило пазарна цена на имота в размер на 22 211 лева (лист 497-499). Съдът кредитира първоначалното заключение на вещото лице, с оглед критериите, използвани от административния орган при изчисляване стойността на имота в оспорената заповед.

Така определената оценка се възприема от съда, като компетентна, безпристрастна и изготвена в съответствие със законовите изисквания, поради което утвърдената с обжалваната заповед оценка на новообразуван имот № 106 в местността ”Митков мост”, землището на село Черноморец, следва да  бъде изменена, като се определи нова оценка в размера определен от вещото лице по първоначалната експертиза.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Заповед Z-1589/25.11.2008г. на кмета на община Созопол в частта в която е утвърдена оценка на новообразуван имот № 106, по плана на новообразуваните имоти в местността “Митков мост”, землището на село Черноморец, община Созопол с площ от 412 кв.м. в размер на 30 899 лева (тридесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева), като определя оценка на имота в размер на 257 лева (двеста петдесет и седем лева).

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд  - в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: