Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  616                                    30.03.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 269 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ с ЕИК 121050057, със седалище и адрес на управление:гр. София, бул. „Витоша“ № 3, представлявано от пълномощника адв. Александър Лазарков от САК, против решение № 1806 от 17.11.2017 г. по НАХ дело № 4636/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание. Не сочи нови доказателства. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 1463/04.07.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.5 от ЗДДС е наложено на касатора Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ административно наказание- имуществена санкция в размер на 10000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС, вр. чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че деянието е установено по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства и е съставомерно.

Според настоящия съдебен състав, решението е неправилно.

От данните по делото е видно, че на 17.06.2017 г. служители на ТД на НАП- Бургас са извършили проверка на киноложка изложба „Black sea winner 6х CACIB в гр. Созопол. В хода на проверката същите са констатирали, че в обекта няма монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. При проверка на касата установили, че в нея е налична сумата от общо 40 лева. При тези данни проверяващите лица счели, че посочената сума е заплатена от регистрираните 18 участници в изложбата, а реализираната продажба на услугата „допускане до участие в киноложка изложба“ не е отчетена по установения в Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ ред. Срещу организатора на изложбата бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление. С него е наложена на касатора имуществена санкция в размер на 10 000 лева за това, че при условията на повторност не е изпълнил задължението си да монтира, въведе в експлоатация и използва в обекта ФУ, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е нарушил реда и начина за отчитане на извършените продажби.

Видно от словесното описание на нарушението в акта за установяването му, административнонаказателното производство срещу касатора е водено за това, че не е изпълнил задължението си да монтира, въведе в експлоатация и използва в обекта ФУ, регистрирано в компетентната ТД на НАП, с което е нарушил реда и начина за отчитане на извършените на 17.06.2017 г. продажби. При така приетите за установени факти наказващият орган е приложил санкционната норма на чл. 185, ал.5 от ЗДДС. В нормата е предвидено наказание за неизпълнение на горното задължение при условията на повторност. С оглед възприетата от наказващия орган правна квалификация и доколкото се отнасят до обективен признак от състава на нарушението, обстоятелствата, сочещи повторност, следва да се съдържат в акта за установяването му, съобразно разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН. Такива констатации в обстоятелствената част на акта липсват и следователно с обжалваното наказателно постановление касаторът е санкциониран за деяние, което не е установено по надлежния ред и по което не се е защитавал. Ето защо съдът приема, че при издаване на наказателното постановление е допуснато и съществено нарушение на процесуални правила.

Основният спорен по делото въпрос е дали получените от касатора суми под формата на дарение представляват такса за участие в киноложката изложба. От приложените в преписката писмени доказателства това обстоятелство не се установява. Макар издателят на акта да твърди, че участието в изложбата става след внасяне на определена сума под формата на дарение, изчислена от служител на сдружението, това твърдение не е доказано. По делото липсват каквито и да било доказателства относно обявените условия за участие в изложбата, а изводите на наказващия орган, че даренията представляват такси за участие, които се плащат от всички регистрирани участници, се опровергават от съдържащите се в протокола за извършена проверка данни. Видно от същия протокол, в деня на проверката са регистрирани общо 18 участника, а договор за дарение е сключен само с един от тях, като сумата от 40 лева, предмет на този договор, съответства на установената от проверяващите лица наличност в касата. При тези данни следва да се приеме, че обвинението не е доказано от наказващия орган, а именно върху него е тежестта да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на санкцията. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго за отмяна на наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1806 от 17.11.2017 г. по НАХ дело № 4636/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1463/04.07.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.5 от ЗДДС е наложено на Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ с ЕИК 121050057 административно наказание- имуществена санкция в размер на 10000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС, вр. чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.