Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        799                              25.04.2016 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 269 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Стела-Рид“ ООД с ЕИК 148036391, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Михаил Колони“ № 19, представлявано от управителя И.Й.И., против решение № 1437 от 30.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 3661/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства. Представя писмени бележки, съдържащи доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С наказателно постановление № 02-02024573/24.07.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, е наложено на касатора „Стела-Рид“ ООД, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, административно наказание- имуществена санкция в размер на 2500 лева, за това, че на 30.04.2015 г., в качеството на работодател по смисъла на § 1, т.1 от ДР на КТ, не е уредил като трудови правоотношения, отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето М.С.Й. с ЕГН **********, в нарушение на  чл.62, ал.1 от КТ.

С обжалваното решение № 1435 от 30.10.2015 г. по н.а.х.д. № 3658/2015 г. БРС е изменил наказателното постановление, като е намалил размера на наказанието на 2000 лева. За да постанови този резултат, съдът е приел, че на посочената в НП дата М.Й. е осъществявал трудова дейност в обекта на търговеца, без сключен договор в писмена форма, с което е бил осъществен съставът на нарушението по чл. 414, ал.3 от КТ.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 30.04.2015 г. около 11.15 часа М.С.Й. е бил установен от проверяващите лица да извършва в обекта на касатора, находящ се в гр. Бургас, районен парк Изгрев, фактически действия, сочещи осъществяване на трудова функция, характерна за длъжността „работник строителство“- изпълнение на арматурни работи. В съставения на място списък на работещите (на лист 13 от делото на БРС) последният собственоръчно е отразил длъжността си и е положил подписа си. При тези данни обосновано съдът е приел, че той е предоставял работната си сила за изпълнение на задълженията, произтичащи от заеманата длъжност и съобразно императивната разпоредба на чл.62, ал.1 от КТ работодателят „Стела-Рид“ ООД е следвало да сключи с него трудов договор в писмена форма. По делото не са ангажирани доказателства за изпълнение на това задължение от търговеца, поради което правилно е прието, че е осъществен съставът на административното нарушение по чл. 414, ал.3, вр. чл. 62, ал.1 от КТ.

Горният извод не се променя от представения по делото граждански договор № 65 от 16.04.2015 г., сключен между касатора „Стела-Рид“ ООД и лицето М.С.Й.. Като частен документ, този договор се ползва с доказателствена сила само досежно факта, че изявленията са направени от лицата, които са го подписали, но не се ползва с материална доказателствена сила, а верността на изявленията, отразени в него, следва да се преценява от съда наред с останалите доказателства по делото. Доколкото в случая е налице несъответствие с останалите доказателства- списък на работещите, съдържащ подписа на Й., както и последователните и безпристрастни показания на свид. Е., съдът приема, че гражданският договор е неубедителен и не доказва твърдяното основание за полагане от посоченото лице на труд в обекта на касатора.

БРС е извършил необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл. 13, чл.14 и чл.107 от НПК и е изяснил делото от фактическа страна. Мотивите на решението разкриват пълен и прецизен анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени в решението по начина, указан в процесуалния закон. Ето защо настоящият касационен състав приема за неоснователни доводите на касатора, че при изграждане на фактическите констатации районният съд е оценил само част от доказателствените източници.

Неоснователни са също доводите на касатора за допуснати в административнонаказателното производство съществени нарушения на процесуални правила. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно изискванията на закона и е предявен на представител на търговеца, за да се запознае със съдържанието му. Както в акта, така и в наказателното постановление нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, са описани пълно и ясно, в съответствие с изискванията на чл. 42, т.4, респ. чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН, с което е осигурено правото на защита на санкционираното лице.

Според разпоредбата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, както и на целите на наказанието. В случая, такова очевидно несъответствие липсва. Наказанието е определено при превес на смекчаващите обстоятелства и напълно съответства на тежестта на нарушението.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1437 от 30.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 3661/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.