ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 269 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ди Ес Турс”ООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър Бургас, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Т.Д.Веда Кепитъл Лимидет”, редовно призована включително и чрез Държавен вестник бр.39 от 29.05.2015г., представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  „Ди Ес Турс” ООД против мълчалив отказ на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас по заявления вх.№01-5061/09.01.2015г., за нанасяне на промени в кадастралния регистър относно недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.507.615.1.48 с адрес- гр.Несебър,ул. Несебър № 1, касаещо заличаването на „Т.Д. Веда Кепитъл Лимидет” като собственик на обекта.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам депозираната жалба. Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ В.: Считаме, че подадената жалба е недопустима, тъй като не е налице мълчалив отказ, защото административният орган се е произнесъл извършвайки действия съгласно чл.53 ал.2 от ЗКИР, а именно действие вписвайки жалбоподателя също като собственик на обекта. Ако се приеме евентуално, че е налице отказ, то оспорването е също недопустимо, тъй като е извън срок по чл.149 ал. 2 от АПК. Оспорваме жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ С.: По направените възражения по недопустимостта на жалбата, ще изразя становище по съществото на спора. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата. Същата е основателна. Моля за срок за представяне на писмено становище по съществото на спора.

Моля да присъдите в полза на доверителя разноски, за което представям списък по чл.80 от ГПК.

 

АДВОКАТ В.: По отношение на срока, поддържаме възражението, като моля да направите преценка по допустимостта на жалбата. Отново заявявам, че жалбата е недопустима, поради произнасяне от страна на административния орган, респ. ако евентуално приемете, че е допустима подобна жалба, би трябвало тя да е срещу извършените действия на административния орган, в който смисъл уточнение до приключване на съдебното дирене жалбоподателя не направи. Действията са извършени законосъобразно във връзка с чл.51, ал.1, т.1 във връзка с чл.53, ал.1 и ал. 2 от ЗКИР. Искането на жалбоподателя е за неговото вписване. Той е вписан като собственик на обекта с приложения документ. Заличаване „Т.Д. Веда Кепитъл Лимитед” като собственик, не е извършено от административният орган поради факта, че за последния също е налице  документ за собственост, а именно нотариален акт, неотменен от съда и административният орган е в невъзможност да се произнесе относно стабилността на двата документа. Освен това считам, че не е налице възможност за прилагане на хипотезата по чл.496, ал. 2 от ГПК уреждащи публичната продан извършена от частен-съдебен изпълнител, тъй като въпросния предмет, с който са обезпечени ипотеките, резултат на който е извършената продажба от съдия-изпълнител е с обект различен по площ и граници и квадратура от този с идентификатор 51500.507.615.1.48

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски. Респективно правя възражение по ваша преценка за прекомерност на направените разноски от жалбоподателя. В този смисъл моля за решение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.11часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: