ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 269 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ди Ес Турс”ООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия картография и кадастър-Бургас, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Т.Д. Веда Кепитъл Лимидет”,  представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че на заинтересованата страна „Т.Д. Веда Кепитъл Лимидет” е извършено уведомяване по реда на чл.47 от ГПК,  чрез залепване на съобщение, като в последствие  с разпореждане № 2073/22.4.2015г. жалбоподателят е задължен в 7-дневен срок от уведомяването да заплати такса в размер на 20 лева по сметка на Държавен вестник за призоваване на заинтересована страна по реда на чл. 137, ал.4 от АПК. Към настоящия момент не са постъпили доказателства за изпълнение на указанията на съда.

 

АДВОКАТ С.: Моля да ми дадете възможност да представя вносна бележка за сумата от 20 лева за призоваване на заинтересованата страна чрез Държавен вестник и да отложите делото с оглед редовното призоваване на чуждестранното дружество.

 

АДВОКАТ В.: Налице са процесуални пречки за даване на ход на делото. Да се изпълнят процедурите по призоваване на  чуждестранното дружество.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Да се ПРИЗОВЕ заинтересованата страна „Т.Д. Веда Кепитъл Лимитед” чрез Държавен вестник след представяне на доказателство за внесена държавна такса.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.06.2015година от 10.00 часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: