ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Желязко Георгиев                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 269  по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „СПА Дизайн” ООД - редовно призован, не се представлява.

 

Постъпила е молба за отлагане вх.№1834/25.02.2011 г. /л. 391 от делото/, подадена от адв. Стоян Евтимов – процесуалния представител  на жалбоподателя.

За ответника директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас - редовно призован, се явява юк. Желязкова- представя пълномощно.

 

В залата се явява прокурор Желязко Георгиев от Бургаска окръжна прокуратура, който на основание чл.159 от ДОПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

Съдът намира, че искането на прокурора  е основателно, и с оглед защитата на обществения интерес за това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

         ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Считам искането да не се дава ход на делото за неоснователно, тъй като липсват доказателства, че представляващият „СПА Дизайн” Любко Жеков е ангажиран и не може да се яви по настоящото дело.

         Правя искане, че следва да не се дава ход на делото на друго основание и жалбата да бъде оставена без движение на основание чл.158, ал. 1 от АПК, във вр. с чл.151, т. 6 от АПК, а именно: считам че подадената жалба не е конкретизирана, с какво точно не е съгласен жалбоподателят, тъй като в нея са изложени доводи, относно нарушения на процедурата по облагане във вр. с чл.122 от ДОПК и неправилно прилагане на чл. 26  от ЗКПО за 2009 г. Видно от решението на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас жалбата в тази част е уважена и ревизионният акт е отменен и върнат за издаване на нов, тоест предмет на спора би следвало да бъде само месец декември 2009 г. за фактура на „Юпитер-Н” ЕООД. Няма мотив защо жалбоподателят не е съгласен с определените му задължения. На стр. първа е посочено, че е отказан данъчен кредит на посочения доставчик.   Предмет на фактурата от месец декември 2009 г. не касае стоки, а проектиране на дизайн. Дали е налице доставка на стоки или не, е неотносимо. Предвид горното считам, че на жалбоподателя следва да се даде възможност да изрази становище с какво не е съгласен с обжалвания ревизионен акт в потвърдената му част.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда.

 

Съдът по направеното възражения за установена нередовност на жалбата, формулирана от юк. Желязкова, както и по искането за оставяне на жалбата без движение, намира следното:

В жалбата на стр. 3 /л. 5 от делото/ в обща форма са изложени съображения за незаконосъобразност на ревизионния акт по отношение на отказано признаване право на приспадане на данъчен кредит.

Действително пред настоящия съдебен състав съществува спор единствено относно установени задължения за данъчен период месец декември 2009 г. по ЗДДС, както и задължения за лихви върху авансови вноски по ЗКПО за 2009 г. В останалата си част ревизионният акт е отменен. Въпреки това съдът намира, че не са налице предпоставките за оставяне на жалбата без движение, поради процесуална нередовност. Дружеството-жалбоподател твърди, че оспорва констатациите по ЗДДС, макар и в по-абстрактна форма – без да посочва конкретни доставки, данъчни периоди, или пък доставчици.

Съдът счита, че следва служебно да провери ревизионния акт в частта му относно неотменените констатации по ЗДДС и при така формулирани възражения в жалбата на управителя на „СПА ДИЗАЙН” ООД.

 

По молбата за отлагане разглеждането на оспорването за друга дата, с оглед невъзможността на процесуалния представител да се яви в  днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност, съдът приема, че тя е неоснователна.

Отлагането на разглеждането на едно оспорване е допустимо, когато са налице особени непредвидени пречки по смисъла на чл.139, ал. 1 от АПК, които страната и нейният пълномощник не могат да отстранят, както и когато и тези два субекта едновременно не са в състояния да представляват интересите на жалбоподателя.

По изложените съображения и като намира, че не е налице процесуална нередовност на жалбата, нито пък са налице процесуални пречки по смисъла на чл.139, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „СПА ДИЗАЙН” ООД против ревизионен акт № 281001048/29.10.2010 г. на орган по приходите при ТД на НАП - Бургас, в частта му, в която е оставен в сила от Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

 

ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.14.

С оглед липсата на процесуални искания в жалбата за събиране на доказателства и предвид липсата на такива формулирани по-късно до началото на съдебно заседание, липсата на доказателствени искания от страните, които са се явили в днешното съдебно заседание, както и с оглед доказателствената тежест уредена в особеното производство, което се е развило в хода на ревизията – такова по чл.122-124 от ДОПК, като намира че делото е изяснено от фактическа, страна съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

 

ЮК. ЖЕЛЯЗКОВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. В хода на ревизията е установено, че доставчикът „Юпитер-Н” ЕООД не е открит на адреса, не е представил доказателства относно извършената доставка към жалбоподателя, документирана с фактура № 75/07.12.2009 г., а именно „проектиране и дизайн на офиса”. В хода на ревизията не са представени доказателства относно реалността на извършената услуга като е констатирано от органа по приходите от информационната система на НАП, че доставчикът за този период има назначено само едно лице на длъжност „строителен работник”. Жалбоподателят не е представил доказателства относно реалността на извършената услуга. По отношение лихви на авансови вноски, в жалбата липсват конкретни възражения и считам, че актът в тази си част е законосъобразен, като в т. 4 на решението на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас са изложен мотиви за това как са определени процесните лихви.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1679,00 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е неоснователна и недоказана. Жалбоподателят не представи никакви доказателства в подкрепа на описаното в жалбата. Решението на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас е законосъобразно и моля да го потвърдите.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: