ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2699 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв.М.Н. с представено пълномощно на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление – ПРИМОРСКО, ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Съдът, като съобрази изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в производството на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Н.: Поддържам жалбата изцяло. Моля да допуснете изслушване на жалбоподателя с оглед изясняване основателната причина, която ще посочи за необходимостта от издаване на това разрешение за съхранение и носене на оръжие. Мотивите му за това желае лично да изложи пред Вас.

Други доказателства няма да представяме.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете писмените доказателства изпратени от административния орган.

Нямам доказателствени искания.

Считам, че изслушване на жалбоподателя в настоящото производство е неотносимо, тъй като в хода на производството по издаването на административния акт, той е имал тази възможност и същата е задължителна, за да обоснове основателността на искането си и тъй като вече е налице произнасяне, подобна мотивировка в настоящото производство би била ирелевантна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Процесуалното искане на адв.Н. поддържано в днешно съдебно заседание относно изслушване на нейния доверител, който да представи пред съда лично мотивите, въз основа на които е поискал издаването на процесното разрешение, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно, в частност то е и процесуално недопустимо, поради липса на предвиден в АПК процесуален ред, по реда на който да се слушат подобни допълнителни обяснения пред съда, а отделно от това съдът констатира, че в административната преписка е налице представена от жалбоподателя мотивировка относно депозираното от него искане, което писмено доказателство съдът задължително съобразява в контекста на нормата на чл. 171, ал.1 от АПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.Н. за изслушване на нейния доверител в днешно съдебно заседание относно излагането на мотиви за снабдяване с исканото разрешение .

 

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Н.: Моля да отмените отказа на началника на Районно управление гр.Приморско, с което е отказано издаването на разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие,  като считаме същият за необоснован, предвид обстоятелството, че за искането основателната причина е посочена с конкретни факти, които да обосноват съхранението и необходимостта от носене на късоцевно огнестрелно оръжие считам за незаконосъобразно. Издаване на едно разрешение след настъпване на подобно събитие, като заплаха, закани, опити за убийство, както и посегателство на имуществото, което оправдава носене и употреба на това огнестрелно оръжие, само по себе би обезсмислило издаването му впоследствие.

Моля в този смисъл да постановите Вашия съдебен акт.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите оспорването. Обжалваната процесна заповед е законосъобразна. Същата се обосновава и на приложената по делото докладна записка, която е издадена в реда на административното производство и може да послужи и като мотив обосноваващ издаването на акта. Действайки в рамките на оперативната самостоятелност административният орган е прецизирал произнасянето си във връзка със събраните доказателства, което считам за правилно.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: