ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2698 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно уведомени, не се явяват. Представлява се от адв.Б., надлежно упълномощена, представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител гл.експерт К., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ редовно уведомена,  не изпраща процесуален представител..

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М., редовно уведомена, изпраща за представител адв.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К.

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото са постъпили писмени доказателства представени от ОП Бургас с писмо вх.№419/11.01.2018 година, представляващи част от преписка №3461/17 г. по описа на ОП Бургас, представляваща преписка на Община Созопол по издаване на РС №62/22.05.2012 година.

АДВ.Б.: Не възразявам да се приемат постъпилите преписки  от ОП-Бургас, от СГКК Бургас и РИОСВ Бургас. Запознати сме с тях. Поддържаме искането си Община Созопол да представи по делото писмото, с което е изпратила разрешението за строеж за извършване на процесната проверка. Известно ни е, че писмото е изх.№ 4-234-00-74 от 23.05.2012 година на зам.кмета на Община Созопол. Във връзка с постъпилите преписки моля, да се допусне СТЕ със задачи в писмената молба, която представям  като експертизата да бъде извършена от вещо лице архитект и геодезист. Във връзка с  поставените задачи прилагам и доказателство - разрешение за строеж  за основното застрояване на имота на доверителя ми. Засега нямаме  други искания.

АДВ.П.: Моля да се приемат представените с молбата писмени доказателства. Моля да се допусне поисканате СТЕ с двама експерти по поставените въпроси. Моля да се приемат  доказателствата, представени от СГКК, РИОСВ и ОП Бургас. Поддържам доказателствените искания на адв.Б..

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Не възразявам да бъдат приети докладваните в днешното съдебно заседание доказалества. По направеното искане за експертиза не възразявам. Аз нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР К.: Да се приемат предствените в съдебното заседание документи,както и представените от Окръжна прокуратура гр. Бургас. Нямам доказателствени искания. По отношение на поисканата СТЕ считам, че същата е неотносима към разглеждания спор, тъй като дали попадат или не сиви дюни е установено със специализираната карта по делото.

АДВ.Б.: Вярно е, че с писмо АГКК е потвърдила, че в имота няма сиви дюни и че всъщност отклонението за което се говори в първоначалното становище  е въпрос на техническо отклонение, но с оглед на събирането на доказателства  считам, че е редно да изслушаме и експерта по този въпрос. Ако страните считат, че този факта не е спорен експертизата ще бъде излишна. Ако заявят, че са съгласни и считат, че в имота няма сиви дюни бих оттеглила искането за експертиза. Ако се приеме, че това обстоятелство е безспорно установено, че в имота няма сиви дюни, то ние ще оттеглим искането.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Не мога да потвърдя. Считам, че е спорен. Не възразявам да се извърши експертизата от инж.геодезист.

ПРОКУРОР К.: Предвид наличието на спор считам,че следва да се изследва този въпрос с експертиза.

АДВ.П.:     Присъединявам се.

Съдът намира за основателно наравеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за изискване и прилагане по делото на посочения от него документ от община Созопол,  а именно  писмо № изх.№ 4-24-00-74 от 23.05.2012 година на зам.кмета на Община Созопол, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол да представи по делото писмо изх.№ изх.№ 4-24-00-74 от 23.05.2012 година на зам.кмета на Община Созопол, в 3 дневен срок от получаване на съобщението.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане и възлагане по делото на съдебно-техническа експертиза с вещо лице архитект и съдебно-техническа експертиза геодезист които да отговорят на поставените от жалбоподателя въпроси в представената в днешното съдебно заседание молба, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-техническа експертиза (СТЕ), като   назначава за вещо лице арх. В.В.А.- Д.,  която да отговори на поставените в писмен вид въпроси.

Съдът определя първоначален депозит в размер на  500.00 лева, които да бъдат внесени в 5 дневен срок от днес от поискалия експертизата.

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-техническа експертиза (СТЕ), от вещо лице геодезист, като назначава за вещо лице М.М..

Съдът определя първоначален депозит в размер на 200.00 лева които да бъдат внесени в 5 дневен срок от днес от поискалия експертизата.

След внасяне на депозитите делото да бъде предоставено на вещите лица за  изготвяне на експертизите.

Съдът указва на вещите лица, че заключенията следва да бъде изготвени не по- късно от 7 дни преди следващото  съдебно заседание по делото.

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 26.03.2018 година  от 13:00 часа, за която дата  и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведомят и вещите лица.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:22 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: