ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2698 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно и своевременно призован, не се явяват. Представляват се от  адв.Б., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото в днeшното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител гл.експерт К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът намира, че по делото следва да бъде констититуирана като заинтересована страна дружеството „Долен“ ЕООД с управител Р.М.М., с адрес: град София, ул.“ ***  №28,вх.А като участник в проведеното административно производство по издаване на оспорената заповед и неин адресат.

Съдът намира също така, че следва да конституира като заинтересована страна Окръжна прокуратура Бургас, като участник в административното  производство по издаване на оспорената заповед.

Предвид изложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтеросовени страни  по делото „Долен ЕООД“, представлявано от  Р.М.М. и Окръжна прокуратура Бургас.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М., редовно и своевременно призована, изпраща за представител адв.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в дн.с.з.

АДВ.П.: Уведомени сме за насроченото съдебно заседание. Моля да се даде ход на делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Т.С.

АДВ.Б.: С оглед направеното  изявление на процесуалния представител на заинтеросованата страна „Долен“ЕООД считам, че няма пречка за даване ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Производството е образувано по жалба от „Аполония ризорт“ ООД, ЕИК 200180098, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Бяло поле“ №3, ет.5, офис 16, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С., съдебен адрес:*** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-43/23.06.2017 г.на Началника на РДНСК-ЮИР Бургас, с която по Протест изх.№ 3461/17 от 16.03.2017 година на ОП-Бургас са обявени за нищожни издаденото от главния архитект на Община Созопол Разрешение за строеж №62/22.05.2012 година за обект „Входна козирка към курортни сгради за сезонно ползване“, находящ се в УПИ-8076, ПИ и идентификатор 81178.8.169, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, ведно с одобрените инвестиционни проекти, по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия и ПБЗ.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното съдебно заседание делото пред настоящата съдебна инстанция.

В съдебната зала влиза адв.Й., който представя пълномощо за процесуално представителство на заинтеросованата страна главен архитект на Община Созопол.

АДВ.Б.: Нямам възражения по доклада.

АДВ.П.: Нямам възражения по доклада.

ПРОКУРОР С.: Нямам възражения по доклада.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Нямам възражения по доклада.

АДВ Й.: Аз успях да изслушам доклада. Нямам възражания.

 

АДВ.Б.: От името на доверителите ми поддържам жалбата. Моля да приемете  доказателствата, представени с нея. Имам доказателствено искане, което представям в писмена молба с препис за страните. Моля да приемете писмените доказателства, които представям – писмо на ИД на АГКК и на Заместник министъра на околната среда и водите. Моля да задължите директора на РИОСВ-Бургас да представи  описаните в молбата  писма на РИОСВ Бургас, които са потвърдени с писмото на МОСВ. Моля да задължите ответника да представи в цялост преписката по издаване на обжалваната заповед,  в частност документацията в подадения сигнал, данни които се съдържат в самия протест. Моля да задължите Окръжна прокуратура Бургас,  респ.ответника да представи пълната преписка и документацията постъпила  от община Созопол, тъй  като преписките се намират или при ответника или при Окръжна прокуратура  Бургас. Моля да задължите Община Созопол да представи писмото, с което процесното разрешение №62/22.05.2012 година  е изпратено за  служебна проверка в РДНСК-ЮИР,   като ми се даде възможност да ангажирам и други доказателства след попълване на преписката, включително  и назначаване на съдебно-техническа експертиза.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете исканите с жалбата  доказателства, които представям, а именно: Констативен протокол за извършена проверка от 25.05.2016 година, както и сигнала на Началника на РДНСК до Върховната Прокуратура. По останалите доказателствени искания моля, да ми дадете възможност да изпълня,  не възразявам. По отношение на преписката считам, че Окръжна прокуратура Бургас следва да я представи, тъй като е пълна, докато в РДНСК ни изпращат само част архитектура, без инвестиционните проекти.

АДВ.П.: Поддържам изцяло жалбата на „Аполония ризорт“. Считам, че заповедта е незаконосъобразна. Моля да приемете писмените доказателства, представени  с жалбата и тези представени в днешното съдебно заседание. Поддържам исканията на жалбоподателя  и след като се комплектова в цялост преписката, да  ни се даде възможност за допълнителни доказателствени искания.

АДВ.Й.: Присъединявам се към възраженията на жалбоподателя, като се присъединявам и към доказателствените искания, направени от жалбоподателя. Не възразявам  по принцип след събиране на  останалата част от доказателствения материал, да допълним преписката от името на Община Созопол.

ПРОКУРОР С.:  Окръжна прокуратура Бургас може да представи исканите документи и пълната преписка на Община Созопол по издаване на оспорения акт. Всички документи във връзка със строителството по подадения сигнал на началника на РДНСК можем да представим единствено сигнала в оригинал, тъй като останалите документи са в незаверен вид. Те са приложени към преписката на Община Созопол, защото  изхождат от длъжностни лица от общината.

Във връзка с направените доказателствени искания и изразените становища, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата и с административната преписка по издаване на оспорения административен акт писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание – писмо изх.№ 05-79/28.04.2017г. на ИД на АГКК; писмо изх.№ 48-00-189/31.05.2017г. на заместник-министъра на околната страна и водите;констативен протокол за извършена проверка на имот УПИ-8076/ПИ 81178.8.169/ мест.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, община Созопол; писмо изх.№ ЮИР-Б-27-00-043/23.01.2017г. на Началника на РДНСК ЮИР-Бургас.

АДВ.Б.: Желаем и държим  да приобщим преписката, която е постъпила в Окръжна прокуратура Бургас. Да се представи  преписката  от Окръжна прокуратура Бургас.

ПРОКУРОР С.: Нямам възражения да се представи преписката.

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на страните по делото и по-конкретно на ответната страна, на Окръжна прокуратура Бургас  и на главния архитект на община Созопол да представят  по делото писмените доказателства, които се намират в тях и които имат отношение  към предмета на разглеждане на делото.

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства от трети неучастващи по делото страни,

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА  СГКК БУРГАС да представи  поисканите с молбата цветни копия на специализираните карти и регистри за ПИ с идентификатор 81178.8.169.

ЗАДЪЛЖАВА РИОСВ БУРГАС да представи писмените доказателства, описани в раздел ІІ на писмената молба, а именно: писма с изх.№, както следва: ГЮ-40-(6)/31.03.2017г., ГЮ -40-(7)/31.03.2017г., ГЮ -40-(8)/31.03.2017г. ГЮ -40-(9)/03.04.2017г. и ГЮ -30-(8)/31.03.2017г.

 

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2018 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: