О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №2418

 

гр.Бургас , 08.10.2018г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 2696 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по искова молба, подадена от Д.К.В., чрез адв. С.К. против Областна дирекция МВР гр.Бургас, с правно основание чл.203,ал.1 от АПК, чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 2000лв.

            С исковата молба се твърди „наличие на правен интерес да бъде установено по съдебен ред правото ми на извършване на административна услуга „ отразяване настъпилата промяна в собствеността на процесния автомобил и преиздаване на документи- свидетелство за регистрация на мое име“, както и обезщетение за причинени ми неимуществени вреди от неправомерните и неоснователни действия и бездействия на полицейски служители от ОД на МВР Бургас, наложили обезпечителна мярка „запор“ без каквото и да е законово основание, а след установяване на това непредприели в разумен срок отмяна на неоснователно наложената обезпечителна мярка „запор“, което доведе до системното ми разкарване и пречки и неудобства в ползването на автомобила“

и са заявени следните претенции:

1.     Да бъде задължен ответникът ОДМВР Бургас да извърши поисканата административна услуга „ отразяване настъпилата промяна в собствеността на процесния автомобил и преиздаване на документи- свидетелство за регистрация на мое име“, както и

2.     Да заплати на ищеца Д.К.В. претендираното обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000лв. вследствие неоснователно отказано извършване на поисканата административна услуга „отразяване настъпилата промяна в собствеността на автомобила“ и издаване на документи на мое име, ведно със законната лихва от завеждането на иска, както и направените по настоящото производство разноски.

По делото е налична кореспонденция, касаеща искане за промяна на данни относно собствеността на лек автомобил БМВ рег.№ А5162АТ и настъпило застрахователно събитие със същия, водена между началник сектор ПП ОДМВР Бургас, ЗК „Лев инс“ гр.София, К. Граматикова и Д.К.В.. Данни за наложен „запор“ липсват.

С разпореждане № 4761/1.10.2018г. съдът е оставил без движение исковата молба, като е указал на ищеца  в 7-дневен срок от получаване на  съобщението: 

Да посочи оспорва ли конкретен индивидуален административен акт, кой е той и какво е искането, отправено до съда, предвид обстоятелството, че е предявен и иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с който се претендират вреди, претърпени от неоснователен отказ за извършване на административна услуга. Посочил е, че отстраняването на тази нередовност е предпоставка за преценка за допустимост на заявените претенции.

С молба вх.№ 11042/5.10.2018г. адв. С.К., действащ като пълномощник на Д.К.В. посочва, че оспорва конкретен административен акт, но счита че ответникът следва да посочи кой точно е този акт. Иска да бъде отменено направено вписване „запор“ в партидата на автомобила и да му бъде присъдено обезщетение.

      Съдът намира, че с така подадената молба нередовностите на исковата молба не са отстранени, така че да е възможно съдът да прецени компетентността си и допустимостта на заявените претенции.

      Исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено. Затова и на осн. чл.158 ал.3 и чл. 160 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        Оставя без разглеждане искова молба, подадена от Д.К.В., чрез адв. С.К. против Областна дирекция МВР гр.Бургас, с правно основание чл.203,ал.1 от АПК, чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 2000лв.

Прекратява производството по адм. дело № 2629 /2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София,  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                                           СЪДИЯ: