ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2696 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.К.И., редовно призован, не се явява. За нея адвокат К., с пълномощно по делото /л.25/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото /л.47/.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 925/23.01.2017г. от жалбоподателя, в която се изразява становище по отговора на исковата молба.

 

АДВОКАТ  К.: Поддържам исковата молба. Да се приемат всички доказателства. Няма да правя уточнения към исковата молба. Поддържам искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза с формулирани въпроси в исковата молба, както и да бъде приложено адм.д.№1081/2008г.. По отговора на ответника, го оспорвам, като в докладваната днес молба съм посочил това в 5 точки. Искането ни за експертиза е съобразено с решение по адм.д.№ 9567/2016 г. на Върховен административен съд, което сме представили по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам, така депозираните обективно-съединени искове по основание и размер. Поддържам представения отговор по исковата молба. Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча доказателства и няма да искам събирането на други доказателства. Относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, се противопоставям. Исканата експертиза няма отношение за загубите, те са хипотетични такива. Считам, че в случая се искат хипотетични изчисления, които са строго индивидуални за всеки обект и зависят от търговските умения на лицето, характера на упражняващо дейност. Моля към делото да бъде изискано адм.д.№791/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим, тъй като са обективно съединени два иска по ЗОДОВ. По основание с тях се претендират пропуснати ползи, което също е допустимо по ЗОДОВ. Считам искът за неоснователен по отношение на претендирания размер. Няма да соча доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства. Относно доказателственото искане на ищеца за експертиза, моля същото да се остави без уважение. С така зададените въпросите няма да установят фактите по делото.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на Г.К.И. с ЕГН: ********** ***, чрез адв.К.К., със съдебен адрес ***, партер против Община Бургас С исковата молба, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца обезщетение за пропуснати ползи от експлоатация на павилион, премахват по отменена заповед № 1461/10.069.2008г. издадена от заместник-кмет по „УТС“, за периода 27.03.2013г.-21.09.2017г., в размер на 1 000,00 лева, като част от дължимото обезщетение в общ размер на 500 000,00 лева. Сумата се претендира ведно с мораторната лихва за периода от 21.09.2014г. до 21.09.2017г. в размер на 305,31 и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

По делото е постъпило уточнение към исковата молба вх.№10909/17.10.2017г. от ищеца.

        

По делото е постъпил писмен отговор вх.№12685/24.11.2017г. от ответника, като се оспорва иска като неоснователен и недоказан. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.Към отговора са приложени доказателства.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба и отговора по нея писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

Да се ИЗИСКАТ и ПРИЛОЖАТ по делото адм.д.№1081/2008г. и 791/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на ищеца въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от ищеца в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след неговото определяне.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: