ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Галя  Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 2696 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Г.К.И., редовно уведомена, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно уведомена, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Галя Маринова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите адм.д.№ 791/2013г. и №1081/2008г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Г.И.Г. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: С оглед на големия период, в който не е работил  павилиона, може ли да се каже, че това е най-точния начин за определяне на сумата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вземал съм за наблюдавания период оборотите на два други подобни обекта, които са описани в заключението ми, които на база данни описани на стр. 2, долу и стр.3 горе, са формирали нетни доходи, които се получават от реализация на продукция. Те са описани от мен в заключението, а именно нетен среден доход 1995,51 лв. за тези обекти на месец, а за двата обекта е 1751,42лв. Може хипотетично да се приеме, че за подобен обект на ул.“Левски“, близо до училище, съда, в ЦГЧ, би се реализирал такъв доход, който съм посочил, тъй като стоките и услугите, които се предлагат са едни и същи.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: При изготвяне на експертизата, запознали ли сте със счетоводни документи, които отразяват оборотите на търговеца-ищец преди прекратяване на работата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм се запознал със счетоводните документи, тъй като периодът от който не работи е много голям и по данни са били на патентен данък, а той е по различен от случаите които съм цитирал в заключението – те са на договор за франчайзинг. Обектът за който става въпрос тук не работи от 2006-2007г. и нямаха данни, а и те са били на патентен данък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Могат ли да окажат влияние търговските умения на лицата упражняващи дейност в процесния обект?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако са на една и съща локация два-три обекта предлагащи еднакви стоки, кой знае какви умения да продаваш стоки, не се изисква, това не е ресторант за да оценим майсторлъка на работещите. Ние даже не го виждаме продавачът в този вид обекти. Всеки един нормален човек би вършил работата. Това което съм анализирал е с договор за франчайзинг с „Лафка“, които са еднотипни павилиони с еднотипни предлагани стоки. На стр.2 от заключението съм описал, че имат право от продажба на тютюневи изделия да получат комисионна от 2,50% и по долу за обект А 8011-бул. Демокрация №86 съм посочил, че за месец 08.2017г. е реализирал оборот 26 513,35лв., от които като му изчисля за всяка една стока процента е формиран нетен доход от 1 452, 69лв., това остава за търговеца. В нашия случая, ако търговеца сам зарежда, може да ползва търговка отстъпка от склада на едро и да си сложи по-висока надценка. Този тип са семейни бизнеси и обикновено търговците работят сами на обекта. Зависи и от осигуровките, дали работят пенсионери или млади хора, но не може конкретно да се каже, че би била различна печалбата. В случая на задачата в раздел „Рекапитулация“ на стр.3, аз съм направил икономически анализ, който е задължителен за такава дейност.

В рекапитулацията е посочен среден нетен приход от продажба 1800лв., среден разход на обекта 600лв., вкл. консумативи - ток, вода и т.н. Нетни приходи от продажба месечно 1200лева, като в тези 600 лева са заплати, осигуровки, тока, вода, климатици. Нетният приход от 1200лева е за този обект, няма сезонност за тези обекти, тъй като има постоянен пътнико поток, тъй като се намират до училище, административни сгради, в близост до паркинг. Тези приходи от 1200лв. са обекти находящи се на ул.“Левски“ и ул.“Стамболов“, което идва 40лева на ден за приход, един оборот от 200лева е нормално да се направи, за да вземе 20% печалба. Тези обекти работя с 20-30% печалба, или надценка по точно да кажа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.85 от делото/.

 

АДВОКАТ К.: Увеличаваме съобразно заключението на вещото лице, иска ни за обезщетение, за което представям нарочна молба. Като заявявам, че размерът на предявения иск е вече 64 800лева и желаем да го предявим изцяло, поради което настоящия иск да не се счита за частичен като предявен за сумата от 500 000лв, както и иска за лихви. Моля да бъдат присъдени и деловодни разноски, вкл. и адвокатско възнаграждение на основание чл.38а от Закона за минималните адвокатски възнаграждения. Представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда по направеното искане за изменение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда по направеното изменение.

 

Съдът счита, че са налице основанията по чл.214, ал.1 от ГПК, във връзка с с чл.144 от АПК за изменение размерът на предявения иск, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ размерът на предявения иск, като производството да се счита образувано по искова молба подадена от Г.К.И. ***, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се претендира обезщетение в размера на 64 800лева, представляващи обезщетение за пропуснати ползи от експлоатация на павилион, премахнат по отменена заповед № 1461/10.069.2008г. издадена от заместник-кмет по „УТС“, за периода 27.03.2013г.-21.09.2017г., като сумата се претендира ведно с мораторна лихва за периода от 21.09.2014г. до 21.09.2017г. в размер на 19 784,07лв. и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане.

 

СТРАНИТЕ: Да се приложат изисканите административни дела. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА адм.д№791/2013г. и №1081/2008г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважема г-жо председател, моля да постановите решение, с което уважите предявения иск и ни бъдат присъдени разноски съобразно приложения списък. Основното възражение на ответната страна, е че павилионът е премахнат доброволно, но това не е от значение за претенцията ни, защото дали е доброволно или принудително, той е премахнат в изпълнение на отменена заповед. Моля да се произнесете в този смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите така предявената искова молба като неоснователна и недоказана по изложените в писмения ни отговор съображения. От представените доказателства се установява, че сам ищецът е демонтирал обекта и в последствие не е предприел действия по възстановяването му, след отмяна на заповедта, поради това не е и налице причинна връзка с отменената заповед на кмета на Община Бургас и твърдените, но не доказани реално пропуснати ползи. Относно твърдението, че Община Бургас е изградила паркоместа върху тротоара за платено паркиране синя зона и в следствие на това е пропуснала ищцата да реализира ползи от експлоатация, то следва да имате в предвид, че процесния обект е преместваем, с временен статут и същия е могъл да бъде запазен до реализиране на инвестиционната инициатива от страна Община Бургас, за което сме представили съответните доказателства. Моля да отхвърлите исковата молба и присъдите в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение по настоящото дело. При уважаване на исковата молба, то адвокатския хонорар следва да бъде в минимален размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, считам предявеният иск за неоснователен. Действително е налице индивидуален административен акт отменен по съответния ред, а именно заповед №1461/2008г. на зам.кмета по „УТС“ при Община Бургас. Считам, че твърдението на ищеца за пропуснати ползи, заради факта, че не е могъл да осъществява дейност като едноличен търговец не е в причинна връзка с този отменен индивидуален административен акт, тъй като той сам е демонтирал и изнесъл обекта и не е предприел в последствие действия по възстановяването му, поради което считам, че не са налице предпоставките на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и моля да оставите исковата молба без уважение.

 

АДВОКАТ К.: Правим възражение за недължимост на адвокатско възнаграждение и респ. прекомерност, тъй като такова на Община Бургас не се дължи. На следващо място едно от възраженията на ответната страна е, че павилионът можел да бъде запазен до реализиране на инвестиционната инициатива от Община Бургас, това би било основание за издаване на нова заповед за премахване на обекта и респ. за ново производство. Моля за срок за представяне на писмена защита.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ищеца и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: