О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №2217 

 

гр. Бургас, 19.09.2018 г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 2695 по описа за 2018г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 166, ал.4 от АПК.

Образувано е по искане, направено от А.В.Щ. да бъде постановено спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 14-2302/14.09.2018г., издадена от началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Бургас към ИА „АА“.

Искането за спиране на изпълнението е процесуално допустимо.

Направено е от лице, което е оспорило законосъобразността на акта като негов адресат. По това оспорване е било образувано адм. дело № 2715/2018г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Разгледано по същество е неоснователно по следните съображения:

С оспорената заповед на жалбоподателя А.В.Щ. е наложена принудителна административна мярка- спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с рег.№ А***НК на лек автомобил марка Фолксваген Транспортер.

Заповедта е издадена на основание чл. 106а, ал.1,т.1, ал.2, т.1 и 4 от ЗАП.  Според чл. 107, ал. 3 от същия закон, жалбата не спира изпълнението на акта. Това законодателно разрешение е в отклонение от общия принцип, установен с разпоредбата на чл. 166, ал.1 от АПК. Ал.4 на текста обаче предвижда, че допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административния акт може да бъде спряно от съда при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК (доколкото специални предпоставки за спиране не са регламентирани в ЗДвП), когато не е предвидена изрична забрана за съдебен контрол, както  е в случая.

Тогава, когато законът допуска предварително изпълнение на административни актове от определен вид, е предпоставено наличието на една или повече от следните предпоставките: необходимост от осигуряване на живота или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда – чл. 60, ал. 1 от АПК. Следователно, условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед, издадена на осн. чл. 106а, ал.1,т.1, ал.2, т.1 и 4 от ЗАП, е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, което да е противопоставимо на защитения от законодателя, интерес.

В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието за него на предпоставки за спиране, тъй като законодателят е приел, с оборима презумпция наличието им за обществото, като е допуснал предварителното изпълнение на конкретния административен акт.

Жалбоподателят не доказва противопоставим свой интерес на този, защитен с презумпция от закона.

В молбата, с която се иска спиране на изпълнение на оспорения акт липсват каквито и да е било твърдения за конкретни вреди по вид и размер, така че да е възможно да се прецени дали са значителни или трудно възстановими, и които засегнатото лице би понесло лично от предварителното изпълнение на оспорения административен акт, още по-малко сочи доказателства в тази насока.

С оглед изложеното, съдът намира, че не са налице предпоставки за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед, поради което и на основание чл. 166, ал. 3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането, направено от А.В.Щ. да бъде постановено спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 14-2302/14.09.2018г., издадена от началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Бургас към ИА „АА“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: