ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2695 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Г.А., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ по исковата молба Община Камено, редовно уведомен, представлява се от адвокат Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на М.Г.А. *** за претърпени  вреди в размер на 300 лева, изразяващи се в направени разноски за адвокатско възнаграждение в производство по обжалване на наказателно постановление № 779а-263/22.05.2017 г., издадено от Кмета на община Камено, които са пряка и непосредствена последица от увреждащото го действие, с искане да бъде осъдена община Камено да заплати на ищеца М.Г.А. обезщетение в размер на 300 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане в сила на решението, с което се отменя наказателното постановление до окончателното й изплащате, както да бъдат присъдени направените от ищеца в настоящото производство съдебни разноски.

По делото е приложено НАХД № 2727/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпил по делото отговор на исковата молба от ответника община Камено, с която се оспорва исковата молба и се счита, че същата следва да бъде оставена без движение. Алтернативно, в случай че бъде преценено от съда, че е редовна, да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

Съдът УКАЗВА на ищеца, че на него лежи тежестта на доказване в процеса да установи наличието на кумулативно изискуемите предпоставки за отговорността по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ – незаконосъобразен акт, настъпила вреда от същия и причинна връзка между него и вредата, чрез ангажиране от негова страна на допустими, относими и необходими доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорвам исковата молба. Поддържам становището, изложено в отговора.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима и частично основателна. Считам, че е основателна по отношение на факта, че е налице изготвена жалба за обжалване на наказателното постановление пред районния съд, но е неоснователна по отношение на исканото определяне на разходи по отношение на процесуалното представителство, тъй като не е осъществено такова пред районния съд.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към исковата молба до съда.

ПРИЛАГА за послужване НАХД № 2727/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите исковете. Евентуално, ако  считате, че същите са основателни, то те са частично основателни доколкото  в отговора на жалбата сме се позовали на съдебна практика по идентични казуси, където  Върховен административен съд е приел, че за да бъде присъдено обезщетение, то трябва да отговаря на критериите на чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, да е обоснован и справедлив размерът, тоест да е съразмерен на извършената правна защита, да бъде присъдено евентуално обезщетение единствено за изготвяне на жалба и отхвърлен в останалата част, доколкото не е осъществявано процесуално представителство по делото.

Същото възражение правя и относно претенциите в настоящото производство, че ако бъде уважен искът, то следва да е единствено и само за изготвяне на жалба, доколкото не е налице процесуално представителство и защита.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам жалбата за частично основателна. Във връзка с воденото АНД № 2727/2017 г. на Районен съд – гр. Бургас е установено, че не е упражнено процесуално представителство, като е безспорно установено, че е налице само изготвяне на жалба. В този смисъл следва да постановите Вашия съдебен акт и да уважите частично подадената молба.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: