ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2694 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 Жалбоподателят Д.К.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът - инспектор Д.Г.- разузнавач в Първо РУ при  ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, явява се лично.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Д.К.М. с ЕГН **********,  от  *******, против заповед за полицейско задържане на лице № 431зз-368/07.09.2017 г. на инспектор, разузнавач в Първо РУ при ОД МВР - Бургас, издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 ЗМВР.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата от името на моя доверител. Моля да се приемат представените от административния орган материали. Поддържам исканията си по чл. 176 ГПК.

 

ответникът: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка, като моля същата да бъде приета. Няма да соча други доказателства. Искам да уточня обстоятелствата, довели до издаването на процесната заповед. Жалбоподателят беше излезнал в прекъсване, за да учи, но той не ходеше да учи. Имахме информация, че извършва кражби в района по негов тертип, той има определен начин на действие. От няколко дена му се указваше негласно наблюдение на лицето чрез секретни сътрудници, като получихме информация, че той събира наркотици и се намира до кафе „Бакарди“.  Отидохме трима колеги до кафето, като единият колега - цивилен седна на една маса до него. Жалбоподателят седеше на една маса с едно момче и едно момиче. Същият стана, когато наближихме до него аз и колегата ми, и тръгна в посока задния вход на кино „Септември“, като говореше по телефона.  На това място колегата Я.Н. му се представи и той започна да буйства, да се дърпа. Това наложи да му бъдат сложени белезници. В това време с едната си ръка той изхвърли от джоба си не си спомням точно колко на брой пакетчета на земята. Задържахме го. Впоследствие ни предостави ключовете от квартирата си и заедно с него  отидохме да претърсим мястото. В заповедта е записано за какво е задържан, не знам защо на него не му е ясно. Свидетелите му не бяха на същото място, а малко по-надолу. Не знам какво са видели. Жалбоподателят беше задържан, защото започна да крещи, да вика. При задържането беше запознат с правата си. Направи се и експертиза на изхвърлените пакети, като се установи съдържание на метамфетамини, т.нар. пико. Това е основанието за задържането му. Бяха му прочетени и обяснени правата.  Още тогава той каза, че ще ни съди. В заповедта е записано, че е задържан за притежание на наркотици. Също така има протокол за оглед, но той е приложен към бързото производство, като материалите по това бързо производство са изпратени в Прокуратурата.  Протоколът за оглед не е приложен към настоящето дело, защото тук се обжалва заповедта за полицейско задържане.

 

Адв. К.: Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ответникът: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и като намерите, че твърдяното престъпление или данни за такова не се установиха в хода на настоящето производство да отмените оспорената заповед, като присъдите на доверителя ми разноските по това дело. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, като моля за подходящ срок. Моля да бъде отбелязано в протокола, че нищо от обясненията на административния орган, както и от съдържащото се в самата заповед не установява, че на процесната дата и час жалбоподателят е държал, притежавал или изхвърлил наркотични вещества, както се твърди. По смисъла на чл. 170 апк точно административният орган е този, който следва да докаже твърдяното като данни за извършено престъпление, а не да се позовава на досъдебно производство, на секретни материали, на разработки и т.н. По тези съображения считам жалбата за основателна и доказана, като моля същата да бъде уважена поради това. Моля за срок за изготвяне и представяне на  писмени бележки.

 

ответникът: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като недоказана, а процесната заповед оставите в сила като правилна и законосъобразна.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: