ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.10.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На осемнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2693 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Стоянова.

          Ответникът Общински съвет Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Д., редовно упълномощен.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Адв. Д.: Моля да постановите определение, с което да прекратите настоящето производство с оглед на факта и обстоятелството, че Общински съвет Созопол е отменил оспорените разпоредби от страна на Прокуратурата. Представям препис извлечение от протокол № 42/26.09.2018 г. на Общински съвет Созопол, доказателства, че решение № 1206, с което са отменени оспорените разпоредби, е влязло в сила и цялата административна преписка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се остави без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас с оглед обстоятелството, че Общински съвет Созопол е приел решение, с което е отменил оспорените разпоредби. Моля да се прекрати административното производство. Представям списък на разноските, като моля същите да ни бъдат присъдени. 

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от адв. Д. в днешно съдебно заседание документи. С оглед тези доказателства намира, че към момента не е налице правен интерес от оспорване разпоредбите на чл. 63, т. 6 и чл. 82, ал. 3, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, тъй като същите са отменени с решение № 1206 на Общински съвет Созопол по протокол № 42 от 26.09.2018 г. и решението за отмяна на разпоредбите е влязло в сила.

Въпреки това на протестиращата страна следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, тъй като същата с поведението си не е станала причина за неоснователно завеждане на делото по арг. на чл. 143, ал.2 АПК

По изложените съображения и на осн. чл.160 и чл.159, т.4 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема като доказателства по делото препис извлечение от протокол № 42/26.09.2018 г. на Общински съвет Созопол; писма изх. № 613/28.09.2018 г., изх. № 615/28.09.2018 г. и изх. № 614/28.09.2018 г. на Общински съвет Созопол; Констативен акт изх. № 668/17.10.2018 г. на председателя на Общински съвет Созопол и докладна записка рег. № 514/27.07.2018 г. на председателя на Общински съвет Созопол, ведно с приложенията към нея.

оставя без разглеждане протест на Окръжна прокуратура гр. Бургас против чл. 63, т. 6 и чл. 82, ал. 3, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол.

осъжда Общински съвет Созопол да заплати на Окръжна прокуратура гр. Бургас сума в размер на 20,00 лв.

прекратява производството по административно дело № 2693/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните пред Върховен административен съд.

        

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                             2.      

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: