ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КА дело номер 2693 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11: часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Созопол, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№12862/29.11.2017г. от процесуалния представител на ответника, с искане производството по делото да бъде прекратено, поради недопустимост, предвид обстоятелството, че Административен съд Бургас, по друго дело се е  произнесъл  по законосъобразността на оспорените  в настоящото производство, разпоредби.

 

АДВОКАТ Д. : Поддържам писмено изразеното си становище.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предпоставки за прекратяване на производството не са налице. Вярно е, че законосъобразността на протестираните разпоредби е била предмет на оспорване по адм.д.№ 1553/2017г. по описа на Административен съд- Бургас. Това производство обаче, не се е развило между същите страни, а постановеното по него решение не е влязло в сила, тъй като е обжалвано пред ВАС.

Налична е обаче предпоставка за спиране на настоящото производство, защото крайният акт по адм.д.№ 1553/2017г. по описа на Административен съд- Бургас ще има значение за преценката за допустимост на протеста. Поради това считам, че настоящото производство следва да бъде спряно до произнасяне на ВАС по касационното обжалване на решението, постановено по адм.д.№ 1553/2017г.

 

Съдът намира, че настоящото производство следва да бъде спряно при хипотезата на чл.144 АПК във вр. с чл.229, ал.1, т.4 ГПК.

С подадения протест, въз основа на който е образувано настоящото производство, са оспорени разпоредбите на чл.63, т. 6 и чл 82, ал.3, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, приета с решение №701 по протокол №24/05.05.2017г. на Общински съвет-гр.Созопол. Същите текстове са били предмет на оспорване по адм.д.№ 1553/2017г. по описа на Административен съд- Бургас. По това дело съдът се е произнесъл с решение №1568 от 11.10.2017г., като е отменил оспорените разпоредби на чл.63, т.6 и чл.82, ал.3 т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол. Това решение е обжалвано пред Върховен административен съд на РБългария на 03.11.2017година. Решението по това обжалване е от съществено значение за правилното решаване спора по настоящото дело.

Затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по адм. дело №2963/2017г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д.№ 1553/2017г. по описа на Административен съд- Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                             2.      

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08  часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: