Р Е Ш Е Н И Е

 

    1926                                   01.11.2018г.                                 гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                    2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 2692 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на "БОРА 54" ООД, ЕИК 102864927, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, против решение № 198/09.05.2018 г., постановено по АНД № 196/2018г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № КХ-131/20.11.2017г. на Директора на ОДБХ Бургас, с което на "БОРА 54" ООД, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на  чл.12 от ЗХ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000.00 лева. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд. Моли съда да отмени оспореното решение и наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, се представлява от адв. А., редовно упълномощена, която поддържа жалбата.

В съдебно заседание - ответникът Директора на ОДБХ Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

Правните изводи на първостепенния съд са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт и напълно се споделят от настоящата инстанция.

От доказателствата по делото безспорно се установява, че санкционираният търговец е осъществил вмененото му нарушение по  чл.12 от Закона за храните, тъй като към момента на проверката на контролните органи не е разполагал с удостоверение за регистрация на стопанисвания от него търговски обект, необходимо с оглед извършваната там дейност по търговия с храни. Видно от нормата на  чл.12, ал.1 от Закона за храните производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които следва да отговорят на визираните изисквания. Останалите алинеи на правната норма уреждат реда и начина на регистрация пред компетентната за това институция. В този смисъл, посочването в наказателното постановление, че в обекта се извършва търговска дейност с храни без същият да е бил регистриран по реда и условията на  чл.12 от Закона за храните е напълно законосъобразно, тъй като алинеите на правната норма касаят именно реда и начина на регистрация, каквато не е била извършена съобразно тази разпоредба. От друга страна, словесното описание на нарушението дава достатъчна яснота относно състава на нарушението, поради което правото на защита на дружество, което се защитава срещу фактите, не е било ограничено.

Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Съдът е изложил подробни съображения относно липсата на основания за приложението на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН по отношение на конкретното деяние, които се споделят напълно от настоящата съдебна инстанция. В тази връзка правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че по отношение на извършеното нарушение и преценката за съответствието на наложената за него санкция е без значение обстоятелството, че храната е била пакетирана и доставяна от друга фирма.

 Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198 от 09.05.2018г., постановено по АНД № 196/2018г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  

      2.