Р Е Ш Е Н И Е

 

    1924                                          01.11.2018г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА Н.

секретар:  М. В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 2691 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Държавна агенция за метрологичен технически контрол против Решение № 119 от 09.07.2018г., постановено по АНД № 157 по описа на Районен съд – Царево за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № ДДГ-18/12.02.2018г. издадено от главен директор на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН, с което на „Мадама.БГ“ ЕООД, ЕИК 202060311, на основание чл.53а от Закона за техническите изисквания към продуктите за нарушение на чл.11, ал.1 и ал.3 от Наредбата за съществените изисквания и съответствието на играчките е наложено наказание – имуществена санкция в размер на 1000.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – „Мадам.БГ“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява, но представя становище.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е основателна, тъй като първоинстанционният съд неправилно и незаконосъобразно е отменил НП.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

За да постанови решението си районният съд е приел, че правото на защита на лицето е било нарушено, като е лишено същото да участва в административната процедура. Съдът е приел, че не е посочена дата на извършване на нарушението, което е нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от „Мадам.БГ“ ЕООД административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неправилно изградени, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Не е налице допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство, свързано с липса на отправена покана към нарушителя за съставяне на АУАН. Действително, актът за установяване на административно нарушение е съставен в отсъствие на представител на нарушителя, при липса на установените в  чл.40, ал.2 от ЗАНН предпоставки. Така допуснатото нарушение, обаче, не е съществено, доколкото не се отразява на правото на защита на последния. От данните по делото е видно, че съставеният АУАН е надлежно връчен на управителя на дружеството, с което му е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание и да представи писмени възражения по реда на чл. 44, ал.1 от ЗАНН. Съгласно разясненията, дадени с Постановление № 5/1968г. на Пленума на ВС, въпросът дали наказателното постановление е законосъобразно издадено, трябва да се решава не с оглед на това, дали са допуснати въобще нарушения при съставянето на акта, а преди всичко, с оглед на това, доколко те са пречка чрез надлежна проверка да се установи, че деянието е извършено и деецът е известен. В случая такива нарушения не са допуснати. Не е ограничено правото на защита на санкционираното лице, нито е препятствана съдебната проверка за законосъобразност.

Предвид горното решението на Районен съд Бургас е постановено при съществено процесуално нарушение. Районният съд е следвало да обсъди извършено ли е деянието и дали деецът е посочения като нарушител. Констатираното процесуално нарушение е неотстранимо в настоящата фаза на процеса от касационната инстанция, която не следва да изземва функциите на въззивната, лишавайки лицето от инстанционен контрол върху правораздавателния акт от още една инстанция.

Предвид това, на основание чл.222, ал. 2, т.1 и 2 от АПК, решението на районния съд подлежи на отмяна, а делото следва да бъде върнато на друг състав, който да изложи мотиви относно законосъобразността на наказателното постановление на всички основания, съобразно изложените в настоящото решение мотиви.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 119 от 09.07.2018г., постановено по АНД № 157 по описа на Районен съд – Царево за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Царево.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

  

     2.