ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи ноември                                         две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2691  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ д-р Д.Б.-МЦ МЕДИКАСИСТ“ ЕООД, представлявано от управителя Д.Н.Б., редовно и своевременно призован, не се явява лично. Изпраща  процесуален представител адв.П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, представлява се от ю.к. В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  ЕТ „Д-Р В.Л.-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“  редовно и своевременно призована, не се явява и не се  представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. В.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Д.Б.- МЦ МЕДИКАСИСТ“ ЕООД, ЕИК 203682145, със седалище и адрес на управление: град Несебър, обл.Бургас, ул.“Иван Вазов“ №23, ет.1 против Заповед №1755/31.08.2017 година на кмета на Община Несебър, с която  за спечелил участник в конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет №3, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ е бил обявен ЕТ „ИППМП д-р В.Л.“

Указва на страните следната доказателствена тежест:  В тежест на административният орган е да докаже наличето на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на спорния административен акт.

Указва на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които същите черпят права, в тежест на позовалата се страна е да докаже наличето на тези факти и обстоятелства

Докладва  постъпилата административна преписка.

АДВ.П.: Поддържаме жалбата. Да се приеме административната преписка.

Ю.К.В.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета административната преписка по издаване на оспорения акт. Представена е в цялост, включително и с наредбата,  която е относима към производството. Нямам доказателствени искания.

          Съдът, по докозателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представената административна преписка в цялост.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество 

АДВ.П.: Предвид изложеното в жалбата и след като се убедите в истинността на твърдяното моля, да постановите решение, с което да отмените издадената заповед на кмета на Община Несебър, като незаконосъобразна и неправилна. Претендираме и разноските в настоящото производство.

Ю.К.В.: Моля, след като се запознаете с материалите по административната преписка, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че  оспоренета заповед е правилна и законосъобразна и видно от документите, които я предхождат е спазена процедурата, регламентирана  в Наредба №5 на Общински  съвет Несебър. Не съм запозната с претендираните разноски, но моля да ми бъде присъдено ю.к. възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: