ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети юни                                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: П. СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2691 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адв.В..

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РУ „СО”-гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д..

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Г.Г..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.В.: По делото са постъпили от бившия работодател на доверителя ми изисканите документи, които не възразявам да се приемат по делото.

Юрисконсулт Д.: Да се приемат представените доказателства.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите извън съдебно от трето неучастващо лице „Мина Черно море-Бургас” ЕАД писмени доказателства, представляващи заверено копие на регистър на трудовите злополуки

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, като следва:

Инж. Г.Г.Г. - български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.          

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм заключение, което поддържам.

         Според поставената задача трябваше да се докаже дали трудът, който е полагал жалбоподателя е труд под земята. От това, което съм приложил към експертизата, което една малка извадка, която съм направил, се доказва, че трудът е полаган под земята и той няма начин да бъде друг. В подкрепа на това съм представил писмени документи, въз основа на които съм  работил, като това са една много малка част от документите.

         Работниците са работели на смени, имат почивни дни, но всичко е под земята и изводът е, че трудът се полага под земята.

Адв.В.: Нямам въпроси.

         Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Като взе предвид изготвеното експертно заключение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева, изцяло от внесения депозит.

 

Адв.В.: Представям книгата за ежедневен инструктаж и журнал за вдигане по тревога, от които е видно, че доверителят ми е полагал труд  под земята.

         За сведение на съда представям разпореждане за отпускане на пенсия от НОИ-гр.Бургас, жалба срещу това разпореждане, решение на директора на РУ „СО”-гр.Бургас, решение на ВАС и новото вече разпореждане по абсолютно същия въпрос, който е разрешен с уважаване на претенцията. Представям същото за сведение на съда.

         Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Д.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от адв.В. писмени доказателства, представляващи книжа за ежедневен инструктаж и журнал за вдигане по тревога, както и ПРИЛАГА за сведение по делото представените днес писмени доказателства, посочени от адв.В. по-горе в протокола.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да бъдат ангажирани, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата подадена от името на доверителя ми, ведно с присъждане на направените по делото разноски.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Юрисконсулт Д.: Моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите обжалваното решение. Изложили сме подробни съображения в самото решение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: