ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2690 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Й.Г., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Национална експертна лекарска комисия гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Й.Г. против експертно решение № 0619 от зас. № 112 от 19.07.2017 г. на МЗ-НЕЛК, с което на жалбоподателя е определена 50 % трайно намалена работоспособност.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 10265/29.09.2017 г. от ответника е постъпило медицинското експертно досие /МЕД/ на жалбоподателя. Изразено е становище по същество на спора.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Други доказателства засега няма да соча.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

В сезиращата съда жалба жалбоподателят е оспорил определената му оценка на трайно намалена работоспособност /ТНР/ като е заявил, че същата не отговаря на действителното му здравословно състояние. Посочил е, че според него следва да му бъде определена оценка на ТНР в размер на 74 %, тъй като според него именно тя отговаря на действителното му здравословно състояние.

Предвид горното с оглед изразеното от жалбоподателя становище за липса на допълнителни доказателствени искания съдът счита, че на основание чл. 171, ал. 4 апк следва да укаже на жалбоподателя, че по повод така заявеното по-горе твърдение, което е от значение за делото, същият не е ангажирал доказателства.

С оглед горното и на основание чл. 171, ал. 4 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на жалбоподателя, че за някой обстоятелства от значение за делото, а именно реалната според него оценка на трайно намалената му работоспособност не е ангажирал доказателства.

Предоставя възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представи допълнителни доказателства в подкрепа на така заявеното твърдение.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.03.2018 г. от  13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: