Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           569                 от 28.03.2017г.,                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 268 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.М.И. ***, с ЕГН **********, против решение № 541/28.12.2016 година по НАХД №683/2016 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0304-000854/12.05.2016 година на началника на сектор към ОДМВР-Бургас, РУ - Несебър .

С наказателното постановление, за нарушения на  чл.103 от ЗДвП и чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1,т.4 от ЗДвП и чл.179, ал.3,т.4 от ЗДвП, на К.И. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец /за първото нарушение/ и глоба в размер на 300 лева /за второто нарушение/.

Касаторът оспорва решението, единствено в частта, в която НП е потвърдено за второто извършено нарушение, с аргументи по съществото на спора. Твърди, че не е извършил нарушение. Отделно заявява, че РС е изложил неотносими мотиви, към решението, с което е потвърдил наказателното постановление.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок, от надлежна страна.

С обжалваната част от наказателното постановление И. е наказан за това, че на 09.02.2016 година, около 17.25 часа, на път І – 9 град в община Несебър, в посока Варна-Бургас, е управлявал лек автомобил „ Форд Мондео“, с рег.№ ***, за което не е заплатена винетна такса.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а деянието на И. е доказано по несъмнен начин.

Решението е правилно.

По начина, по който е описано в наказателното постановление, второто нарушение се квалифицира от административнонаказващия орган като такова по  чл. 139, ал.5 от ЗДвП, което е наказуемо по реда на чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП.

Съгласно чл. 139, ал.5 от ЗДвП, движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата.

Според чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП, водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост - 300 лв.

Фактическата обстановка в наказателното постановление е установена в съдебното производство посредством показанията на свидетеля М.М. (лист 35 от НАХД № 683/2016 година). Водачът не е спрял на подаден сигнал със стоп палка, като повода за сигнала е бил свързан с това, че на предното обзорно стъкло на автомобила е нямало залепен валиден стикер за заплатена винетна такса за 2016г. Актосъставителят е категоричен, че на предното стъкло на водача е имало залепен стикер, но  за 2015г., като стикерите за 2015г. са червени. М. сочи,че стикерите за 2016г. са жълти на цвят и много ясно личи какъв стикер е залепен на стъклото. Основателно РС не е кредитирал твърденията на жалбоподателя И. за наличието на такъв стикер поради липсата на доказателства в тази насока.

Установеният отрицателен факт от наказващия орган (управление на автомобил, за който не е заплатена дължимата винетна такса) не е  опроверган от жалбоподателя с доказателствените средства, допустими в процеса.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение в обжалваната част е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 541 от 28.12.2016г., постановено по НАХД №683/2016г. по описа на Районен съд – Несебър в обжалваната част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                   2.