Р Е Ш Е Н И Е

 

      471                              17.03.2016г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Ваня Петкова

прокурор: Георги Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов КНАХ дело № 268 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Ж.Д.Т., ЕГН **********, гр. Бургас, против Решение № 1828 от 21.12.2015г., постановено по НАХД № 3260 по описа на Районен съд - Бургас за 2015г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 05.1-34/22.06.2015 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Бургас, с което на Ж.Д.Т., ЕГН **********  за нарушение по чл.56, ал. 1 от Закона за здравето /ЗЗ/, на основание чл.218, ал.1 от ЗЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът Ж.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията Регионална здравна инспекция – гр. Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Настоящата инстанция счита за правилни изводите на Бургаски районен съд, че от установената по делото фактическа обстановка следва да се направи категоричния извод, че касаторът е извършил административното нарушение за което е санкциониран.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Свидетелите Ж. и К. са влезли едновременно в заведението и всяка  от тях самостоятелно и непосредствено е възприела мястото, където седи касаторът и  фактът, че в същия момент тя  държи цигара. Свид. Ж.  допълнително конкретизира в показанията си  и наличието на чаши с вода, като  пепелници, с още  угарки от цигари на  масата  пред касатора. Т. признава, че е пушила цигара, но твърди, че това е била електронна цигара, а не цигара от тютюн. Това заявява и свидетелката Я.. Съдът намира горното за защитна версия на касатора и нейната приятелка свид. Я., а не за действително установено обстоятелство. Няма съмнение, че  мястото, където е заварен да седи касатора  се намира във вътрешната закрита търговска площ на заведението. Същевременно, закритата търговска площ на този обект представлява "закрито обществено място" по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето. Нарушението е точно описано, правилно квалифицирано по чл. 56, ал.1 от ЗЗ и впоследствие законосъобразно подведено под санкционния състав на чл. 218, ал.1 от ЗЗ, където за нарушение на чл. 56 от закона е предвидена глоба от 300 до 500 лева. На касатора е наложено наказание в минималния установен от закона размер, поради което не съществуват възможности за неговата редукция.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1828 от 21.12.2015г., постановено по НАХД № 3260 по описа на Районен съд - Бургас за 2015г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.