ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 268 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят О.Д.К., редовно призовани, не се явява.

Жалбоподателят М.П.П., се явява лично.

За двамата се явява представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника кмет на Община Несебър, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна А.К.А., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Х. Х., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Заинтересованите страни И.Я.А., Д.Д. П., С.С. П., Т.Я.М., Я.Т.М., С.Я.М., С.А.К., редовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че от ответника по делото е постъпило писмено доказателство - заповед №1697/16.11.2011г издадено от кмета на Община Несебър, за което е бил задължен в предходно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ К. Да се приеме представеното доказателство.

АДВОКАТ Х. – Да се приеме представеното доказателство.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника заверено копие от заповед №1697/16.11.2011г. на кмета на общината.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Х. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на доверителите ми и да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

АДВОКАТ Х. – Оставям на съда решаването на спора. Доверителят ми иска да не вземем становище по тази жалба. Заповедта не го касае, не го касае и той не може да вземе становище по тази заповед. Той е заинтересована страна по закон, но заповедта не го касае. Не се отнема от неговия имот, съответно той и аз като негов представител не вземаме становище дали процесуално и материално е законосъобразно. 

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: