О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ /28.01.2010 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на двадесет и осми януари две хиляди и десета година, в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 268/2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

При служебна проверка, извършена по реда на чл.158 ал.1 от АПК, на редовността на жалбата, съдът констатира, че същата не е съобразена с изискването за редовност по чл.151 т.3 от АПК.

Предвид изложеното, на основание чл.158 ал.1 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

1.     ОСТАВЯ без движение жалбата поради, допусната нередовност;

2.     УКАЗВА на жалбоподателя – в седемдневен срок от получаване на съобщението – да представи в деловодството на съда доказателство за внесена държавна такса, по сметка на Административен съд – Бургас, в размер на 10 (десет) лева;

 

При неизпълнение на задължението в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

 

На основание, чл.154 от АПК, съдът КОНСТИТУИРА, като заинтересована страна, З.М. З. ***.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в тридневен срок от получаване на съобщението, до представи доказателство за датата на връчване на заповедта.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в седемдневен срок от получаване на съобщението, до представи доказателство за датата на депозиране на жалбата, респективно за изпращането й по пощата (ако е използван този способ) до ответника.

Определението да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдия: