ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2689 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.Р., гражданин на Руска Федерация, редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган на Държавната агенция ЗА БЕЖАНЦИТЕ –  М.П., РПЦ с. Б., редовно призован, се представлява от юк.Г.Л.с пълномощни, представени в днешното съдебно заседание.

 

ЯВЯВА СЕ ХРИСТО КОЛЕВ – прокурор в Окръжна прокуратура Бургас.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да бъда конституиран като страна по делото.

 

Съдът НАМИРА, че следва да бъде конституиран като страна по делото представител на Окръжна прокуратура Бургас, с оглед разпоредбата на чл.16, ал.1, т.3 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна по делото представител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 16, ал.1, т.3 от АПК.

 

         По хода на делото:

ЮК.ЛАЛЕВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е по реда на чл. 84, ал. 2-5 и чл.85 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) вр. чл. 145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на А.В.Р., гражданин на Руска Федерация, роден на *** г., адрес: ***, с регистрационна карта № 821033311, срещу Решение № УИБ-1 от 29.08.2018 г. на интервюиращ орган от Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 10266/14.9.2018 г. административната преписка, по опис, ведно с жалбата, както и постъпилото писмо изх. № УП-17214/27.09.2018 год. от Директор РПЦ-с. Баня, ведно с информация, касаеща срочността на жалбата.

 

С определение № 2354/2.10.2018г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ ответника в 3-дневен срок от съобщението да окомплектова административната преписка по издаването на Решение №  УИБ-1 от 29.08.2018г. със заверен препис от заповедта за назначаване на М.П., РПЦ с. Б., с. Б.и актуализирана към дата на с.з. справка за актуалното положение в Русия. Със същото определение е УКАЗАЛ на жалбоподателя, че следва в 3-дневен срок изрично да посочи дали желае да му бъде назначен преводач и дали желае да му бъде предоставена правна помощ, чрез процесуално представителство по чл.21, т.3 ЗПП.

До настоящия момент не са постъпили материали, във връзка с тези указания.

 

ЮК.ЛАЛЕВА: Нося материали. Моля да ми предоставите възможност да ги представя.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮК.ЛАЛЕВА : Оспорвам жалбата. Представям материали – справка относно актуалното положение, изготвена в Руска Федерация. Относно заповедта за компетентност има заповед в преписката. Да се приключи събирането и да се даде ход по същество.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Жалбата е  процесуално допустима. Няма да соча нови доказателства. Да се приемат представените в днешното съдебно заседание, тъй като са относими по казуса. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането и да се даде ход по същество.

 

Съдът по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилите по делото с вх. № 10266/14.9.2018 г. административната преписка, по опис, ведно с жалбата, постъпилото писмо изх. № УП-17214/27.09.2018 год. от Директор РПЦ-с. Баня, ведно с информация, касаеща срочността на жалбата, както и представената в днешното съдебно заседание справка за актуалното положение в Русия.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ЮК.ЛАЛЕВА: Моля да отхвърлите жалбата на А. Р. срещу решението на интервюиращия орган, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на закрила на бежанец с хуманитарен статут. Постановеното решение е правилно и законосъобразно. Съобразени са изискванията на индивидуалните административни актове, както и изискванията и специалните разпоредби за Закона за убежищата и бежанците. След детайлно и обстойно проучване на всички факти и обстоятелства, представени от жалбоподателя Р. по време на административното производство, правилно административният орган е приел, че за него не са налице основателни опасения от преследване и индивидуализиране на заплаха на живота му в държавата на произход. Всичко заявено от жалбоподателя е анализирано с необходимата прецизност и изчерпателност и според законовите разпоредби, за да се стигне до обосновано заключение, че той не отговаря на изискванията за предоставяне статут на бежанец по чл. 8, ал.1 и ал.9 от  ЗУБ и за предоставяне на хуманитарен статут по чл.9, ал.1, ал.6 и ал.8 от Закона на убежищата и бежанците. Правилно административният орган е квалифицирал молбата за предоставяне на международна закрила от А.Р. за неоснователно по смисъла на чл.3, ал.1, т.4 и т.7 от Закона за убежищата и бежанците. Предвид горното моля да отхвърлите жалбата срещу решението на интервюиращия орган № УПП1/29.09.2018 г. и да потвърдите постановеното от интервюиращия орган решение. Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям. Моля да ги вземете в предвид при постановяване на решението Ви.

                             

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Настоящото производство се е развило по втора жалба от А.Р. във връзка с искане за предоставяне на статут на хуманитарен бежанец по Закона за убежището и  бежанците. В случая решението, което се обжалва, е издадено от компетентен орган, имащ правомощие по смисъла на закона. С него е обсъдена изложената от Р. обстановка, детайлно е възпроизведено защо административния орган счита, че не са налице основанията в закона. Следва да ги споделим, тъй като нелогично нито от правна, нито от житейска гледна точка, лицето да не предостави всички обстоятелства, които биха му дали права по Закона за убежището  и бежанците. Още с първата си молба и именно към този момент той да получи исканата закрила, при детайлно разглеждане на фактите неминуемо се установява, че втората жалба е направена малко след  като му е изтекъл задграничния паспорт и очевидно е свързана с желанието му да продължи да пребивава в република България, като се използва процедурата по Закона за убежищата и бежанците, без да са налице основания за това. Считам, че фактите са правилно изложени и обсъдени, поради което няма нарушение на административно-производствените правила, поради което следва да потвърдите решението като правилно и законосъобразно.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: