ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018,30.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2688  по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Г., редовно призован, не се явява. За него адвокат М., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.Д.Ш., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПБ и ГБ“ ЕООД, редовно призована, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Т.С., редовно призован, не се явява, за него А.В.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.В.С., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Д.Т.Г., Н.С.И., С.К.К., К.П.Д., Н.П.Д., П.Н.К., Д.П.К., Н.П.К., Д.Й.Д., П.Й.Д., Н.Г.Й., Й.Н.Й., М.Н.К., А.Н.Я., Т.Н.Т., Й.Н.Т., Х.И.П., С.Н.Н., Д.А.А., редовно призовани, не се явяват и представляват.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.Й.Д. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя в момента.

АДВОКАТ М.: Пишете, в заключението си, че няма данни за утвърждаване на площадка от комисията по чл.17 от ЗОЗЗ. Да разбираме ли, че заповедта за одобряване на ПУП е издадено без това решение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заповедта за одобряване на ПУП е без решение на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка.

АДВОКАТ М.: Същността на този ПУП е, че един имот се прикрепва към друг имот, изградената сграда е 16,16% от новообразувания имот, като присъедините площ 3,84% така наречия коефициент на плътност и изчислено към 26 кв.м., при положение, че имотът е отреден за вилно застрояване и вилни сгради, може ли върху тези 26 кв.м. да се построи вилна сграда с необходимите съставни помещения, като имаме предвид минималните площи за една жилищна стая и санитарното помещение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма петно за застрояване. Дадени са застроителни линии. Може да се ситуира нещо като бунгало.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Й.: Във връзка с въпросът на колегата, зададен малко подвеждащо, уточнихте, че няма данни за одобряване на площадка на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ, направихте ли справка дали към момента на издаване на заповедта се е изисквало такова решение, съобразено действащото законодателство?

АДВОКАТ М.: Това е правен въпрос.

АДВОКАТ Й.: Направили ли сте такава справка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направих справка в закона и там няма изрично изискване да бъде преди заповедта, да има решение за утвърждаване на площадката. Тази земя все още не е с променено предназначение. Целта на този ПУП е да се промени предназначението на земеделския имот .

АДВОКАТ ЙОРАДАНОВ: Направихте ли проверка в община Созопол по документацията съпътстваща издаването на заповедта, конкретно погледнахте ли преписката, защото в констативно-съобразителната част, стр.2, т.4, абзац 2 горе, сте записали, че за проекта няма приложен план- извадка, от която да се видно, че земеделският имот попада в границите на промяна на ОУП и предвижданията му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В на община Созопол не съм правила справка, а съм работила само по приложения по делото проект. По делото е приложена пълната документация и съм работила по нея. Не, не съм ходила на място в община Созопол. Само по документи по делото съм работила, защото в общината предоставянето на информация става с молба, с няколко посещения и там службата отказва за съдействие.

АДВОКАТ  Й.: Известно ли Вие да има одобрен Общ устройствен план за община Созопол?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, известно ми е, но не мога да цитирам заповедта, но мисля че е през 2016 година.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКА Д.: Има ли транспортен достъп до новообразувания имот 129 в УПИ І предмет на процесната заповед,  който включва имот 340 и 129?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако заповедта влезе в сила и реално УПИ І бъде нанесен като имот ще има осигурен транспортен достъп. В момента, самият имот, като земеделски имот преди урегулиране няма транспортен достъп, а такъв се осигурява с настоящата разработка, тъй като парцел и имот се обединяват и имота ще има достъп чрез парцела.

АДВОКАТ Д.: Собствениците едни и същи ли са на имотите, които се обединяват?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едни и същи са собствениците.

АДВОКАТ М.: Няма спор, че са едни и същи. Аз не споря на тази тема, че земеделския имот, който се присъединява към урегулирания са на едни и същи собственици. Това е видно от регистъра и документите за собственост.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Т.: Вещото лице отговори, че целта на тази промяна е промяна предназначението на земята. Има ли данни от които да се види какви са характеристиките на земеделската земя, като категория и т.н.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не, не съм видяла такива данни.

АДВОКАТ Т.:  Последният ми въпрос е, допустимо ли е в практиката да се проектира ПУП преди одобряване на ОУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има ред за изготвяне на ПУП в процеса на изготвяне на ОУП.

АДВОКАТ Т.: Проектът съответства ли на ОУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Показателите не са едно към едно с ОУП, но са в рамките на допустимите показателите. Кинт 0,8 мак. в ОУП, а в ПУП е 0,5; озеленяване в ОУП е 50 мин, а в ПУП е 70, т.е. влиза и има съответствие.

АДВОКАТ М.: Не спорим на тази тема. Теренът на бившия имот с последни цифри 340 изцяло без загуба на площи и отчуждаване по чл.16 от ЗУТ, защото е приложимо за този имот, се присъединява към вече урегулиран парцел, за самия парцел 340 има ли транспортен достъп, който да не е свързан с преминаване през друг парцел?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма такъв достъп и съм го посочила в заключението. Ползва се достъпът от съседния парцел.

АДВОКАТ М.: На стр.116 по делото са посочени линиите на застрояване, те по принцип за вилна сгради са по-малки, тук са 6 м.. Въпросът ми е в тези линии може ли да се осъществи някакво строителство?

АДВОКАТ Й.: Този въпрос е ирелевантен за съществото на спора. Вещото лице два пъти отговори на този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На л.116 от делото линиите на застрояване са в червено, където пише „2 + Т“. Там са предвидени строителни линии.

АДВОКАТ М.: Процедурата е започната 2011г., с виза за проектиране и разрешение на кмета, не казвам че е спряла, тъй като липсва такъв акт за спиране, но е висяла 3-4 години и след влизане на ОУП през 2016 година, има ли друга виза за проектиране и други документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ПУП-вете не са с виза. Мисля, че нова виза и предписания за проектиране няма.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Твърди се, че преписката е непълна и ако е така административният орган следва я окомплектова, ако се прецени, че това не е шиканиране, тъй като следва да е вече представена по делото в цялост.

АДВОКАТ Й.: Намерихте ли заповед за спиране на процедурата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заповед за спиране не съм видяла в преписката.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКТА М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, като оспорвам изложеното за приложението чл.17 от ЗООЗ.

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като и́ определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит/л.233 от делото/.

АДВОКАТ М.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Й.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото, предвид изявлението на вещото лице, че не е прегледало преписката на място в Община Созопол, извадка на ОУП одобрен със заповед от 13.07.2016г. на МРРБ, в обхвата на която твърдим, че попада и съответният имот с последни цифри 340 находящ се в землището на гр.Черноморец. Представям я единствено и само в подкрепа на твърдението, че имотът попада в урбанизирана територия и че такава извадка като цяло съществува в преписката по издаването на заповедта, като фактически правим уточнение във връзка с изложеното в констативно-съобразителната част на експертизата т.ІV, абз. 2.

АДВОКАТ М.: Това е извадка от ОУП.

АДВОКАТ Й.: Доказателството го представяме във връзка с уточнението в констативно-съобразителната част от заключението на вещото лице, че в проекта няма план-извадка от която да е видно, че земеделският имот попада в границите на промяна на ОУП и предвижданията му. Това доказателство опровергава това или по точно уточнява установеното от вещото лице и същото представям именно с оглед изявлението на вещото лице, че не е направило преглед на документите в община Созопол. ОУП е публичен и всички тези обстоятелства могат да бъдат уточнени.

АДВОКАТ М.: Във връзка с така представената извадка от ОУП, която няма данни да е част от преписката по конкретното издаване на заповедта, да е приобщена като страница към нея, имам следния въпрос към вещото лице - При изготвяне на експертизата ползвахте ли ОУП в публикувания достъпен интернет вид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, ползвах го, както казва адвокат Й., той е общодостъпен, но е в много дребен мащаб и не може да се направи извод, че точно този земеделски имот попада в границите на ОУП, защото той е на границата. Такава извадка се прави когато се допуска изработване на ПУП, преди да е одобрен ОУП и тя трябва да е неразделна част към заповедта и съгласувана с проектна на плана.

АДВОКАТ М.: Като се запознахте с този план-извадка, може ли да заявите дали земеделски имот с последни цифри 340 по своето месторазположение попада в територия урбанизирана с ОУП, като такава за вилни сгради.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябват ми координати, тъй като тази извадка е в много дребен мащаб.

АДВОКАТ Й.: Първо да Ви попитам мащабирането чий проблем е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е мой проблем, защото съм архитект. Искам да ви кажа, че ПУП има изработени различни схематични части, едната е геодезия и там с координати са определени границите на ПУП.

АДВОКАТ Й.: Предвид, че извадката е от ОУП, представих това доказателство, тъй като вещото лице потвърди в днешното съдебно заседание, че не е разглеждало преписката в общината, а то съществува към преписката. Държа да подчертая, че единствено това доказателство го представям в подкрепа на твърдението, че такъв план-извадка съществува към проекта, който е в община Созопол и това некореспондира със записаното в заключението в констативно-съобразителната част, т.ІV, абз.2 , а за останалата част видно, е че имотът безспорно попада в урбанизирана територия независимо от мащабирането.

АДВОКАТ М.: Във връзка с повтаряното натрапчиво твърдение, че е представено като доказателство един лист хартия без заглавие, наричан извадка, който бил част от преписката по процесната заповед, да попитам защитата на ответния административен орган, точно коя част от преписката е и поради каква причина преписката не е окомплектована в пълен обем. На коя страница от преписката е.

АДВОКАТ Й.: Не съм подготвен да отговоря на коя страница е от преписката, тъй като такава номерация не е правена при изпращане на преписката в съда. Второ държа да подчертая, че в случая номерацията е ирелевантна предвид, че установяваме фактическата обстановка при която е видно, че такъв план-извадка съществува. Моля да се има предвид, че планът-извадка не е случайно направен конкретно и само за имота като същата е заверена от главният архитект като административен орган и направена извадка от ОУП единствено и само във връзка с необходимостта да се установи, че имотът попада в урбанизирана територия. Във връзка с приетата току-що експертиза и направеното възражение от адвокат Д., правя уточнението, като чисто правен аргумент, че в преписката няма данни за утвърждаване на площадка от комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ, тъй като такова изискване към момента на издаване на заповедта нормативно не е съществувало, съгласно чл.17а, ал.3 от ЗОЗЗ конкретно в редакцията съобразена с ДВ бр.1002015г., а в допълнение на този ни правен аргумент моля да се има предвид и утвърждаването на ОУП от месец юли 2016г., така че сама по себе си необходимостта от утвърждаване на площадка съгласно действащото към одобряване на заповедта законодателство не е съществувало като изискване.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената в днешното съдебно заседание от адвокат Й. план-извадка от действащия ОУП на Община Созопол, одобрен със заповед № РД-02-14-539/13.07.2016 на министъра на РРБ, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените оспорваната заповед, на първо място като противоречаща на целта на закона, чрез опита да се одобри ПУП-ПРЗ с цел промяна на предназначението на земеделски имот, като се присъедини към вече урегулиран друг и включително по този начин да се осигури транспортен достъп. Моля да се прецени материалната законосъобразност на заповедта. Трето, наличието на съществени процесуални нарушения, включително и във връзка с така наречения престой от 4 години на преписката, след първоначалното разрешаване през 2011г. без спиране. Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и потвърдите оспорвания акт, с оглед събраните по делото доказателства и съобразно изискванията на закона. Първо от гледна точка на чл.17а, ал.3 от ЗОЗЗ, в редакцията към момента на издаване на заповедта. Второ в допълнение е съществуващия ОУП на община Созопол от 2016 година. Трето, с оглед разпоредбата на чл.15, ал.1 и чл.16, ал.5 както и чл.17, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, които опровергават основните твърдения в жалбата като се има предвид, че имотът попада в урбанизирана територия селищно образувание с.Червенка и е допустимо обединяването със съдения имот, който видно от записванията в КР е с едни и същи собственици. Допълнителни подробни съображения ще изложим в писмен вид, в указан от Вас срок. Моля да бъдат присъдени на ответника направените разноски по делото в размер на адвокатско възнаграждение.

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, жалбата е неоснователна и недоказана и моля да бъде отхвърлена, а заповедта на кмета на община Созопол е правилна и законосъобразна. В събраните по делото доказателства не се установиха твърдените от жалбоподателя за съществени процесуални нарушения. Напротив установи се, включително и от заключението на вещото лице, че са спазени изискванията по процедурата на одобряване на ПУП, както и фактът, че новообразуваният УПИ за него има осигурен транспортен достъп, както и че същият съответства изцяло с показателите на ОУП на община Созопол. Моля да имате предвид и изложеното от мен подробно становище по неоснователността на жалбата направено в съдебно заседание на 29.05.2018г.. Моля да бъдат присъдени на доверителката ми направените съдебно-деловодни разноски, като заинтересована страна.

АДВОКАТ Т.: Ще оставя колегите да спорят дали да има транспортен достъп или утвърдена площадка, а аз ще развия други доводи, а именно от думите на вещото лице, че за да се изготви такъв план предмет на заповедта е необходимо в преписката да има конкретни данни известни от ОУП, а именно геодезически, по конкретно геодезическо заснемане, което от самото проектиране да се направи категоричен извод за това, че предметният обхват на ОУП включва и процесния имот. Оставям на съда да прецени доколко конкретни и убедителни данни има за това. Напълно е възможно, ако счетете, поради фактическа грешка при заснимането, част от имота да е извън урбанизираната територия, защото е краен. При липса на данни за ОУП в самата преписка и проект за конкретни координати за заснимане, считам че е останало недоказано попадането на процесния имот в ОУП, ако счетете в неговия пълен обем. Дори да се вижда дали попада, не е ясно дали изцяло попада.

АДВОКАТ Й.: Във връзка с изложените аргументи от адвокат Т., моля да съобразите първо, че процедурата се е проточила във времето именно поради липсата на ОУП и поради тази причина е възобновена след влизане в сила на ОУП юли месец 2016г..  Моля да се има предвид също, че всички показатели са свързани с възможностите които предлага урбанизираната територия и в частност за този имот са нормативно уточнени в приетия ОУП, независимо от неговото мащабиране за настоящото съдебно производство и предвид обстоятелството, че съответната площадка по чл.17а от ЗОЗЗ, до този момент не е била изискуема, а с приемането на ОУП са уточнени съответните показатели.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.С.: Предоставям на съда. Считам, че заповедта следва да е законосъобразна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Ш.: Нямам какво да добавя. Присъединявам се към становището на адвоката ми.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника и заинтересованите страни за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: