ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

2293

 

 27.09.2018 г., гр.Бургас

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 2688 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190, чрез П. К. – юрисконсулт и пълномощник срещу ЗАПОВЕД № ДК-02-ЮИР-4/20.08.2018 год. на Началник РД „НСК“ – Бургас при РДНСК – ЮИР. С посочената ЗАПОВЕД е наредено да се премахне незаконен строеж: Кабел НН, от БКТП „Лагуна" с идентификатор 67800.1.313.1 в ПИ с идентификатор 67800.1.313, м. „Герени", община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. „Св. Марина", община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м. „Св. Марина", община Созопол, с дължина ~320 л.м., преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.235, 67800.1.114, 67800.1.259, 67800.34.12, 67800.34.13, 67800.34.21 до ПИ с идентификатор 67800.34.10, м."Св. Марина", община Созопол. За да обоснове правния си интерес от оспорване на административния акт жалбоподателят е посочил, че: „Установеният „незаконен строеж“ е собственост на „Електроразпределение Юг“ ЕАД в качеството му на лицензиран мрежови оператор за дейността „Разпределение на електрическата енергия“, съгласно Лицензия № Л-140-07/13.08.3014г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и по см. на Раздел ІV, чл. 88-89 от Закона за енергетиката.“ Същевременно към жалбата не са представени доказателства относно това твърдение. В жалбата е направено и особено искане, на осн. чл. 166, ал. 2 от АПК, да се постанови спиране на предварителното изпълнение на Заповедта.

С Разпореждане на съда № 4557/18.09.2018 год., е предоставена  възможност на жалбоподателя да обоснове правния си интерес, като представи по делото заверени копия от Договорите за присъединяване, сключени по реда на НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи със собствениците на поземлените имоти, през които преминава Кабел НН от БКТП, представляващ незаконния строеж – предмет на оспорената заповед.

В изпълнение на Разпореждането на съда с писмо вх. № 10648/26.09.2018 год. са постъпили документи, по опис, съдържащи становища за присъединяване, Констативни протоколи за технически проверки, декларация за достъп до мрежата, протокол за монтаж/подмяна на средствата за измерване и Договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, но не и изисканите от съда договори.

Административен съд – Бургас, осемнадесети състав, след преценка на изложените оплаквания и събраните по делото доказателства намира следното:

От фактическа страна:

С обжалваната ЗАПОВЕД № ДК -02-ЮИР-4/20.08.2018 год. на Началник РД „НСК“ – Бургас при РДНСК – ЮИР е наредено да се премахне незаконен строеж: Кабел НН, от БКТП „Лагуна" с идентификатор 67800.1.313.1 в ПИ с идентификатор 67800.1.313, м. „Герени", община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. „Св. Марина", община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м. „Св. Марина", община Созопол, с дължина ~320 л.м., преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.235, 67800.1.114, 67800.1.259, 67800.34.12, 67800.34.13, 67800.34.21 до ПИ с идентификатор 67800.34.10, м."Св. Марина", община Созопол. В заповедна не е изрично посочено, че същата подлежи на предварително изпълнение.

В Заповедта е посочено, че строежът е изпълнен след 2009 год. от неизвестен извършител, без одобрени инвестиционни проекти, без парцелиран план и без разрешение за строеж, в нарушение на нормите на чл. 148, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 66, изр. първо от ЗУТ и чл. 137, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 119, ал.1, т. 5 от ЗУТ. В приложения към материалите Констативен акт № 29.09.08.2018 год./л. 74 – 76/, изрично е отразено, че строежът е собственост на неизвестен; документи за собственост или за учредено право на строеж няма; стоежът се изпълнява от неизвестен; възложители неизвестен; строител неизвестен; строителен надзор няма; представени строителни книжа и документи няма. Констативният акт № 29/09.08.2018г. е обявен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ, чрез залепване на съобщения на БКТП „Лагуна" в ПИ с идентификатор 67800.1.313, м."Герени", община Созопол, на КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. „Св. Марина, община Созопол - (пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м. „Св. Марина", Созопол) и на информационното табло на Община Созопол. В законоустановеният срок по така съставения и обявен констативен акт не са постъпили възражения.

 

От правна страна:

В производството по оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж страни са само административният орган и адресатите на административния акт. Кои лица могат да са адресати на административният акт сочи разпоредбата на § 3, ал. 1 ДР на Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Това по смисъла на същата норма могат да са: физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж. При преценка спрямо кой или кои от тези лица органът да насочи заповедта си, издадена на основание  чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, издателят на акта действа при условията на оперативна самостоятелност, това/тези лица следва да са посочени в разпоредителната част на акта и с това последният/последните стават нейни адресати.

Видно от съдържанието на обжалваната заповед, строежът предмет на същата е осъществен от неизвестен и преминава през ПИ с идентификатори 67800.1.235, 67800.1.114, 67800.1.259, 67800.34.12, 67800.34.13, 67800.34.21 до ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. "Св. Марина", община Созопол, собственост на юридически лица и физическо лице, различни от жалбоподателя, изрично посочени в обжалваната Заповед. /ПИ с идентификатор 67800.1.313, м."Герени", община Созопол - частна собственост, съгласно HOT. акт №22, том 40, per. №12673, дело №7720 от 21.12.2011г.; ПИ с идентификатор 67800.1.235, м."Герени", община Созопол - общинска публична собственост – община Созопол, съгласно Акт за публична общинска собственост /ПОС/ №62, том V, per. №1505 от 21.02.2012 г. на община Созопол; ПИ с идентификатор 67800.1.114, м."Герени", община Созопол - „ДЕТЕЛИНА ТУР" ЕООД, съгласно Нот. Акт №17, том 42, peг. №16211, дело №10182 от 21.11.2005 г.; ПИ с идентификатор 67800.1.259, м."Герени", Созопол - „ДЕТЕЛИНА ТУР" ЕООД, съгласно Нот. акт №176, том V, per. №2235, дело №1284 от 02.03.2006 г.; ПИ с идентификатор 67800.34.12, м."Св. Марина", община Созопол - река „Равадиновска"; ПИ с идентификатор 67800.34.13, м."Св. Марина", община Созопол - общинска публична съгласно Акт за ПОС №1691 от 14.11.2011 г.; ПИ с идентификатор 67800.34.21, м."Св. Марина", община Созопол - частна собственост - Иван Антонов Иванов, съгласно Договор за доброволна делба №51, том IV, дело №4520 от 21.09.2012 г., вписан на 21.09.2012 г., том III, №69, дв. вх. per. №10184 в АВ, гр. Бургас; ПИ с идентификатор 67800.34.10, м."Св. Марина", община Созопол – държавна частна собственост, съгласно Решение по чл. 13, ал.5 от ЗВСГЗГФ, №974 от 04.12.2003 г. на Министерството на земеделието и горите./

Жалбоподателят „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190 не е представил в хода на административното производство по издаване на Заповедта документи за собственост или за учредено право на строеж, не е адресат на заповедта, и не са налице доказателства, че е извършител или собственик на строежа, нито такива доказателства са представени пред съда.

След като не се представят доказателства, че дружеството -жалбоподателя е извършител или собственик на строежа и органът не е насочил заповедта си срещу дружеството, а от наличната преписка не може да се направи извода, че обжалвания административен акт поражда за оспорващата преки и непосредствени последици и засяга правната му сфера, то оспорването се явява направено от лице без правен интерес. Обстоятелството, че дружеството е собственик на трафопоста БКТП Лагуна, от който излиза процесния кабел, не обуславя правото му на жалба, тъй като за дружеството административният акт пряко не създава задължения.

Наличието на пряк, личен и непосредствен правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването, за която съда следи служебно. След като в случая това обстоятелство не се установява, то жалбата се явява недопустима, както в частта й, касаеща обжалването на процесната заповед, така и по отношение на особеното искане, на осн. чл. 166, ал. 2 от АПК. В този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд, вкл. най-новата такава, изразена в Определение № 12035 от 11.10.2017 г. на ВАС по адм. д. № 10983/2017 г., II о., Определение № 15181 от 11.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13776/2017 г., II о., Определение № 13842 от 15.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12149/2017 г., II о.

Искането за спиране на предварителното изпълнение съдът намира за недопустимо, освен по изложените по-горе съображения и по следните такива:

Съгласно чл. 166, ал. 1 от АПК, оспорването спира изпълнението на административния акт. Като издадена на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ оспорената заповед не попада в изключението визирано от чл. 217, ал. 2 от ЗУТ, който изрично предвижда, че жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на подробно изброените индивидуални административни актове. При това положение с факта на оспорване законосъобразността на заповед № ДК -02-ЮИР-4/20.08.2018 год. на Началник РД „НСК“ – Бургас при РДНСК – ЮИР, нейното изпълнение се спира до окончателното произнасяне на съда по законосъобразността й, поради което искането на Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190 за спиране на предварителното изпълнение е без правно основание, тъй като такова не е допуснато по отношение на оспорвания акт.

Поради горното, следва да се заключи, че жалбата, следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190, чрез П. К. – юрисконсулт и пълномощник срещу ЗАПОВЕД № ДК-02-ЮИР-4/20.08.2018 год. на Началник РД „НСК“ – Бургас при РДНСК – ЮИР. С посочената ЗАПОВЕД е наредено да се премахне незаконен строеж: Кабел НН, от БКТП „Лагуна" с идентификатор 67800.1.313.1 в ПИ с идентификатор 67800.1.313, м. „Герени", община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. „Св. Марина", община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м. „Св. Марина", община Созопол, с дължина ~320 л.м., преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.235, 67800.1.114, 67800.1.259, 67800.34.12, 67800.34.13, 67800.34.21 до ПИ с идентификатор 67800.34.10, м."Св. Марина", община Созопол.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното с жалбата особено искане за спиране на действието на ЗАПОВЕД № ДК-02-ЮИР-4/20.08.2018 год. на Началник РД „НСК“ – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2688/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 СЪДИЯ: