ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2688 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Г., редовно призован, не се явява лично, за него адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно призован, представител не се явява

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, Т.Д.Ш. и А.В.С., редовно призовани, се явяват лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Д.Т.Г., С.К.К., К.П.Д., Н.П.Д., П.Н.К., Д.П.К., Н.П.К., Д.Й.Д., П.Й.Д., Н.Г.Й., Й.Н.Й., М.Н.К., А.Н.Я., Т.Н.Т., Й.Н.Т., Х.И.П., Д.А.А., С.Н.Н., А.Т.С., Н.С.И. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1986/15.02.2018г. от процесуалния представител на заинтересованата страна Т.Д.Ш. - адвокат Д., с искане за отлагане на делото, поради служебна ангажираност, като в случай че не бъде отложено оспорва жалбата, като счита същата за неоснователна и недоказана, а оспорената заповед счита за правилна и законосъобразно. Към молбата е приложено пълномощно и доказателства а служебен ангажимент.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ана С.: Представям пълномощно, с което моя съпруг А.Т.С. ме е упълномощил.

 

АДВОКАТ М.: Да не се дава ход на делото, но не по изложените от защитата на заинтересованото лице Ш. доводи, най- малкото, защото самата страна се явява в съдебно заседание, а предвид, че има неправилно конституиране на заинтересовани лица и съответно призоваване. В предходното съдебно заседание не беше даден ход, поради нередовно призоваване на Н.С.Н.,*** е посочен като собственик на имот 131, който е този зад процедирания, за което представям скица. Собствениците на този имот са заинтересовани лица, но неправилно е посочено това лице, тъй като още през 2005 г. по нотариален акт, с който сме се сдобили, Н. продава на „ПБ и ГБ“ ЕООД имота. Представям първа страница на нотариалния акт, с който е извършена продажбата, а именно №164, том І,, рег.№1154, дело №144 от 2005г.. Представям копие от скица на ПИ №15-543762-01.11.2017г., от която също е видно, че именно дружеството е собственик на имота, т.е. общината неправилно в самото административно производство уведомява лице, което въобще не е собственик, връчва проект и заповед, при положение, че ползва като опорен план кадастралната карта от която е видно кои са собственици. Това дружество е заинтересовано лице. В тази връзка ще Ви моля да извършите проверка в списъка на заинтересованите лица и заличите въпросното лице- продавач и конституирате посоченото дружество и извършите ново призоваване. Също ще релевирам върху това обстоятелство и по нататък по законосъобразността на административния акт. Това е искането ми.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ш.: Нямам възражение по хода на делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ана С.: Нямам възражение по хода на делото.

 

Съдът с оглед така представените първа страница от копие на нотариален акт и скица на ПИ с идентификатор №81176.41.131 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол, счита че неправилно като страна в производството е конституиран Н.С.Н. вместо дружеството „ПБ и ГБ“ ЕООД, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като страна в производството Н.С.Н..

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството „ПБ и ГБ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ул.“, на което дружество да бъде изпратено копие от жалбата, с указание че в 14-дневен срок от уведомяването може да представи писмен отговор и да посочи доказателства, както и да представи писмените доказателства с които разполага.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, в която е заличен като страна в производството Н.С.Н. подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от уведомяването му.

 

 

                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

Съдът с оглед нередовното призоваване на новоконституираната страна, счита че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2018г. от 10.00ч. за която дата и час страните редовно уведомени за днешното съдебно заседание да се считат за уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВЕ новоконституираната страна

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: