О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 2412

        гр. Бургас, 08.10.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2687 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „Електроразпределение Юг“, ЕИК 115552190, със седалище гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ № 37, чрез юрисконсулт и пълномощник П. Конакчиева, против Заповед № ДК 19-Б-2/20.08.2018г. издадена от инж. Я. Райков – началник РО НСК – Бургас РДНСК Югоизточен район, с която се забранява достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж: „Кабел НН от БКТП „Лагуна“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.1.313, м.“Герени“, община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м.“Св. Марина“, община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м.“Св. Марина“, община Созопол, преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.313, 67800.1.235,  67800.1.114 и 67800.1.259 в м.“Герени“, община Созопол, ПИ с идентификатори 67800.34.12, 67800.34.13,  67800.34.21 и 67800.34.10 в м.“Св. Марина“, община Созопол.

С жалбата се иска отмяна на оспорената заповед, поради противоречието й с материалните и процесуалните норми, липса на мотиви, както и поради колизия с обективните факти и целта на закона. Направено е и особено искане на основание чл.166, ал.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, допуснато по силата на чл.217, ал.1, т.3 от ЗУТ.

С Разпореждане на съда № 4535/18.09.2018г., е предоставена  възможност на жалбоподателя да обоснове правния си интерес, като представи по делото заверени копия от Договорите за присъединяване, сключени по реда на НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи със собствениците на поземлените имоти, през които преминава Кабел НН от БКТП, представляващ незаконния строеж – предмет на оспорената заповед.

В изпълнение на Разпореждането на съда с писмо вх. № 10988/04.10.2018 год. са постъпили документи, по опис, съдържащи: становища за присъединяване; констативни протоколи за технически проверки; декларация за достъп до мрежата; протокол за монтаж/подмяна на средствата за измерване и договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа.

Съдът намира, че подадената жалба е недопустима поради следните съображения:

С обжалваната Заповед № ДК 19-Б-2/20.08.2018г. издадена от инж. Я. Райков – началник РО НСК – Бургас РДНСК Югоизточен район, се забранява достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж: „Кабел НН от БКТП „Лагуна“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.1.313, м.“Герени“, община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м.“Св. Марина“, община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м.“Св. Марина“, община Созопол, преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.313, 67800.1.235,  67800.1.114 и 67800.1.259 в м.“Герени“, община Созопол, ПИ с идентификатори 67800.34.12, 67800.34.13,  67800.34.21 и 67800.34.10 в м.“Св. Марина“, община Созопол.

В заповедта е посочено, че собственикът на строежа е неизвестен и същият е изпълнен след 2009 год. от неустановен извършител, без одобрени инвестиционни проекти, без парцелиран план и без разрешение за строеж, в нарушение на нормите на чл. 148, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 66, изр. първо от ЗУТ и чл. 137, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 119, ал.1, т. 5 от ЗУТ. В приложения към материалите Констативен акт № 30/09.08.2018г., изрично е отразено, че строежът е собственост на неизвестен; документи за собственост или за учредено право на строеж няма; стоежът се изпълнява от неизвестен; възложители неизвестен; строител неизвестен; строителен надзор няма; представени строителни книжа и документи няма. Констативният акт № 30/09.08.2018г. е обявен по реда на § 4, ал.2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ, чрез залепване на съобщения на БКТП „Лагуна" в ПИ с идентификатор 67800.1.313, м."Герени", община Созопол, на КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. „Св. Марина, община Созопол - (пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м. „Св. Марина", Созопол) и на информационното табло на Община Созопол. В законоустановения срок по така съставения и обявен констативен акт не са постъпили възражения.

Съгласно чл.178, ал.1 от ЗУТ не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177, а според ал.5 при нарушения на ал.1 и 4 на строежи от първа до трета категория началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

С оглед разпоредбите на чл.161 и чл.177, ал.1 от ЗУТ страни в административното правоотношение по повод заповед по чл. 178, ал. 5 ЗУТ са издаващият административен орган и възложителят на строежа - собственик на имота, притежател на право на строеж в чужд имот или на такова право по силата на специален закон. В конкретния случай жалбоподателят не е от кръга на тези лица, поради което не е страна в производството по издаване на обжалваната заповед. Предвид това по отношение на него липсва активна процесуална легитимация - абсолютна положителна процесуална предпоставка за участие като страна в съдебно-административното производство за проверка правилността на административния акт по чл.178, ал.5 от ЗУТ.

Видно от съдържанието на обжалваната заповед, строежът предмет на същата е осъществен от неустановен извършител и преминава през ПИ с идентификатори 67800.1.235, 67800.1.114, 67800.1.259, 67800.34.12, 67800.34.13, 67800.34.21 до ПИ с идентификатор 67800.34.10, м. "Св. Марина", община Созопол, собственост на юридически лица и физическо лице, различни от жалбоподателя, изрично посочени в обжалваната Заповед. /ПИ с идентификатор 67800.1.313, м."Герени", община Созопол - частна собственост, съгласно HOT. акт №22, том 40, per. №12673, дело №7720 от 21.12.2011г.; ПИ с идентификатор 67800.1.235, м."Герени", община Созопол - общинска публична собственост – община Созопол, съгласно Акт за публична общинска собственост /ПОС/ №62, том V, per. №1505 от 21.02.2012г. на община Созопол; ПИ с идентификатор 67800.1.114, м."Герени", община Созопол - „ДЕТЕЛИНА ТУР" ЕООД, съгласно нот. акт №17, том 42, peг. №16211, дело №10182 от 21.11.2005г.; ПИ с идентификатор 67800.1.259, м."Герени", Созопол - „ДЕТЕЛИНА ТУР" ЕООД, съгласно нот. акт №176, том V, per. №2235, дело №1284 от 02.03.2006г.; ПИ с идентификатор 67800.34.12, м."Св. Марина", община Созопол - река „Равадиновска"; ПИ с идентификатор 67800.34.13, м."Св. Марина", община Созопол - общинска публична съгласно Акт за ПОС №1691 от 14.11.2011г.; ПИ с идентификатор 67800.34.21, м."Св. Марина", община Созопол - частна собственост - И. *** Иванов, съгласно договор за доброволна делба №51, том IV, дело №4520 от 21.09.2012г., вписан на 21.09.2012г., том III, №69, дв. вх. per. №10184 в АВ, гр. Бургас; ПИ с идентификатор 67800.34.10, м."Св. Марина", община Созопол – държавна частна собственост, съгласно Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ, №974 от 04.12.2003г. на Министерството на земеделието и горите./

Жалбоподателят „Електроразпределение Юг“ ЕАД, с ЕИК: 115552190 не е представил в хода на административното производство по издаване на Заповедта документи за собственост или за учредено право на строеж, не е адресат на заповедта, и не са налице доказателства, че е извършител или собственик на строежа, нито такива доказателства са представени пред съда.

След като не се представят доказателства, че дружеството -жалбоподател е извършител или собственик на строежа и органът не е насочил заповедта си срещу дружеството, а от наличната преписка не може да се направи извода, че обжалвания административен акт поражда за оспорващата преки и непосредствени последици и засяга правната му сфера, то оспорването се явява направено от лице без правен интерес. Обстоятелството, че дружеството е собственик на трафопоста БКТП Лагуна, от който излиза процесния кабел, не обуславя правото му на жалба, тъй като за дружеството административният акт пряко не създава задължения.

Обстоятелството, че жалбоподателят е посочен в диспозитива на оспорената заповед като трето лице – доставчик на електрическа енергия по смисъла на чл.178, ал.5 от ЗУТ и началникът на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД г.Пловдив, КЕЦ – Приморско е задължен да прекъсне захранването на незаконния строеж, не обосновава наличието на правен интерес за него да обжалва заповедта.

Наличието на пряк, личен и непосредствен правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването, за която съда следи служебно. След като в случая това обстоятелство не се установява, то жалбата се явява недопустима, както в частта й, касаеща обжалването на процесната заповед, така и по отношение на особеното искане, на осн. чл.166, ал.2 от АПК. В този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд, вкл. най-новата такава, изразена в Определение № 12035 от 11.10.2017 г. на ВАС по адм. д. № 10983/2017 г., II о., Определение № 15181 от 11.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13776/2017 г., II о., Определение № 13842 от 15.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12149/2017 г., II отд.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на „Електроразпределение Юг“, ЕИК 115552190 против Заповед № ДК 19-Б-2/20.08.2018г. на началника на РО НСК – Бургас РДНСК Югоизточен район е недопустима поради липса направен интерес за дружеството от оспорването й пред съда.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електроразпределение Юг“, ЕИК 115552190, със седалище гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ № 37, чрез юрисконсулт и пълномощник П. Конакчиева, против Заповед № ДК 19-Б-2/20.08.2018г. издадена от инж. Я. Райков – началник РО НСК – Бургас РДНСК Югоизточен район, с която се забранява достъпа и ползването на неприетия по установения ред строеж: „Кабел НН от БКТП „Лагуна“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67800.1.313, м.“Герени“, община Созопол до КРШ, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.10, м.“Св. Марина“, община Созопол пред ПИ с идентификатор 67800.34.21, м.“Св. Марина“, община Созопол, преминаващ през ПИ с идентификатори 67800.1.313, 67800.1.235,  67800.1.114 и 67800.1.259 в м.“Герени“, община Созопол, ПИ с идентификатори 67800.34.12, 67800.34.13,  67800.34.21 и 67800.34.10 в м.“Св. Марина“, община Созопол.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното с жалбата особено искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ДК 19-Б-2/20.08.2018г. на  началник РО НСК – Бургас РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2687 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: