ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2686 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Ж.И.,  редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с вх. № 13069/04.12.2017 г. от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ чрез процесуалния му представител – гл. юк. В., в което е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването му в днешно съдебно заседание. Няма да сочи доказателства. Не ангажира доказателствени искания. Изразява становище по същество на спора.

 

По хода на делото:

 

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.Ж.И. против Констативен протокол № 602Б № 001339 от 14.08.2017 г., съставен от гл. експерт при ИРМ – Бургас към Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, с който на основание чл. 155, ал. 1, т. 22 от Закона за водите и чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1/10.10.2007 г. на МОСВ на жалбоподателя е дадено предписание да представи проект за ликвидация на водовземно съоръжение – кладенец в имот № 132029 в местността „Кавак дере“, землището на гр. Българово, община Бургас за одобрение от директора на БДЧР.

 

адв. Г.: Уважаеми г-н съдия, поддържаме представената жалба, като твърдим, че всъщност съоръжението, което е проверено и са дадени предписания за неговата ликвидация, не представлява водовземно съоръжение по смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 1 от 2007 г., поради което същото не подлежи на ликвидация съгласно чл. 118г, ал. 5 от Закона за водите. В тази връзка Ви моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, която да установи дали провереното съоръжение има надземна част, изградена при условията и по реда на зут и е присъединена към водоснабдителна система. На следващо място вещото лице да отговори дали кладенецът не е разположен в границите на санитарно-хранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран. Искането е във връзка с това, че въпросният кладенец според нас представлява съоръжение по смисъла на т. 9 от § 1 на ДР, поради което същото не е включено в обхвата на чл. 118г, ал. 5 от ЗВ. Понеже ответната страна я няма, за да каже какво точно оспорва считам, че е редно да направя повече доказателствени искания. Освен това Ви моля да допуснете до разпит и един свидетел, с чиито показания ще установим, че въпросното съоръжение се ползва само и единствено за задоволяване на собствени потребности и не се ползва със стопански цели.

 

Съдът, с оглед така формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място да отговори на въпросите на адв.  Г., формулирани в днешното съдебно заседание

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната съдебно-техническа експертиза в размер на 200,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

допуска до разпит в качеството на свидетел при условията на довеждане едно лице, което да удостовери относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.03.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: