Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  1299

 

гр. Бургас, 9 юли  2014г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 2686 по описа за 2014 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 83 ал.6 от ЗОБВВПИ във вр. с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба, подадена от Б.И.Б. *** против отказ № з- 192/ 17.10.2013г. на началник РУП гр. Айтос, за издаване на приложение №1 за закупуване и Разрешение обр.3 за носене и съхранение на късо нарезно огнестрелно оръжие на   Б.И.Б..

С жалбата се иска отмяна на посочения административен акт. Навеждат се доводи за материално и процесуално правна незаконосъобразност.

Жалбоподателят, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Т. поддържа становището си за незаконосъобразност на оспорения акт.

Ответникът - началник на РУП гр. Айтос не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, намира оспорването за неоснователно.

Жалбата е допустима. Подадена е от лице, с правен интерес от оспорването и в предвидения от закона срок.

І. ФАКТИТЕ:

 На 17.09.2013г. Б.И.Б., подал заявление № К- 262 до Началника на РУП гр. Айтос, за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие за самоохрана. Искането си е мотивирал с необходимост за самоохрана, предвид обстоятелството, че е собственик на златарско ателие и му се налага да пренася ценни материали. Представил е изискуемите с нормата на чл. 76 ал.4 ЗОБВВПИ.

По тези факти страните не спорят.

По подаденото заявление е било разпоредено извършване на проверка за установяване на наличие на предпоставки и липса на законови пречки за издаване на поисканите разрешения.

Резултатите от проверката са били обективирани в три докладни записки, изготвени от служители на РУП гр. Айтос. Било е установено, че Б., през последните три години не е лекуван за употреба на наркотични вещества, не е настаняван в заведения за отрезвяване по чл. 78 ал.1 от ЗМВР и не е нарушавал обществения ред, за което да са му налагани административни наказания. Срещу жалбоподателя било образувано ДП № 06- 412/2012г. по опис на РУП гр. Айтос за престъпление по чл. 215 ал.1 НК. Бил е задържан за срок от 24 часа в полицейското управление за времето от 19.11.- 20.11.2012г., във връзка с предположение за извършено престъпление по чл. 252 НК.

Проверка за наличие на условия, съобразно изискването на закона, за съхранение на оръжие не е била извършена, тъй като лицето не е било намерено на посочения от него адрес.

Въз основа на така установените факти, лицата извършили проверка са дали заключение за липса на основателна причина, за издаване на поисканите разрешения.

С оспорения акт, началника на РУП гр. Айтос е отказал издаване на приложение №1 за закупуване и Разрешение обр.3 за носене и съхранение на късо нарезно огнестрелно оръжие на   Б.И.Б., като се е мотивирал с липса на основания, които по несъмнен начин да обосноват издаване на заявените разрешения- чл. 58 ал.1 т.10 от ЗОБВВПИ.

В хода на съдебното производство жалбоподателят е представил доказателства, удостоверяващи извършвана от търговско дружество и едноличен търговец, на които той е представител, дейност по изработка, преработка, ремонт и сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, с които цели да докаже наличие на необходимост от самоохрана с огнестрелно оръжие.

Отделно, са събрани доказателства относно констатирания факт по задържане на Б. за срок от 24 часа. Наличието на образувано досъдебно производство срещу него не е доказано. Според справка, подписана от зам. адм. ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, действително е налице ДП № 06- 412/2012г. по опис на РУП гр. Айтос, което към момента не е приключило. Това производство обаче се води срещу  неизвестен извършител / според терминологията на ОП Бургас- срещу виновното лице/, като по делото няма привлечено в качеството на обвиняем лице.

 І. ПРАВОТО:

Оспореният отказ е издаден от компетентен орган по см. на чл. 68 ал.5 пр.3 от ЗОБВВПИ и в предвидената от закона форма.

Съдът, не установи допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при провеждане на административното производство и при постановяване на акта. Извършена е служебна проверка на посочените в нормата на чл. 68 ал.4, обстоятелства. Актът е мотивиран, като е указана установената от административния орган, пречка за издаване на поисканите разрешения. Липсата на нарочно изложени съображения относно мотивите, изложени в подаденото заявление не представлява съществено нарушение на процесуалните правила, както твърди жалбоподателя.

Тук следва да се посочи, че в тежест на лицето, което иска издаване на разрешение е доказването на факти и обстоятелства, които обосновават необходимост от самоотбрана, а в случая Б. не е доказал такава необходимост.

Нито заявената със заявлението причина, нито представените в хода на съдебното производство доказателства, обосновават необходимост от самоотбрана.

Физическите лица могат да придобиват огнестрелно оръжие и боеприпаси само за граждански цели, така, както са посочени в чл. 6, ал. 3 ЗОБВВПИ. Те не могат да придобиват оръжие за служебни цели, тъй като такива цели имат само физическите и юридически лица, регистрирани като търговци и извършващи съответната търговска дейност или дейност, която изисква да бъде водена по търговски начин.

В случая жалбоподателят обосновава причината за исканото разрешение не с гражданска цел, а със служебните цели на извършвана от него търговска дейност. Тези основания, са неотносими към законосъобразността на оспорения отказ, тъй като искането е за издаване на разрешение за придобиване на оръжие за граждански цели.

Липсват данни върху личността на жалбоподателя да е осъществявано посегателство, което да обоснове необходимостта от самоохрана.

Предотвратяването на потенциални посегателства върху личността и имуществото не може да мотивира издаване на разрешение. Заплахата от действия с такъв характер съществува хипотетично за всеки гражданин и разширяването на тълкуването на необходимостта, като предотвратяване на бъдещи вероятни, но несигурни, събития би довело до издаване на разрешение практически на всеки и би обезсмислило „ основателната причина” като критерий, въведен в закона за издаване на разрешения за боравене / в широк смисъл/с огнестрелно оръжие.

По изложените съображения, съдът, намира оспорената заповед за законосъобразна.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Б.И.Б. *** против отказ № з- 192/ 17.10.2013г. на началник РУП гр. Айтос, за издаване на приложение №1 за закупуване и Разрешение обр.3 за носене и съхранение на късо нарезно огнестрелно оръжие на   Б.И.Б..

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

                                                            СЪДИЯ: