ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2684  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аспикор“ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Аспикор“ ООД с ЕИК ****, гр.Пловдив, ул.“Сливница“ ****, представлявано от управителя В.И.К. против заповед за налагане на принудителни административна мярка № ОП-344-0266960/13.09.2017г. издадена от зам.директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект – рецепция в хотел „Белвю“, находящ се в к.к.“Слънчев бряг“, общ.Несебър и забрана на достъпа до него за срок от 14 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

 

По делото е ПОСТЪПИЛА административната преписка по издаване на обжалвания административен акт под опис, с писмо вх.№10183/27.09.2017г.

 

ПОСТЪПИЛО е уточнение към жалбата вх.№11486/31.10.2017г. от жалбоподателя, в което се уточнява номера на оспорваната ЗПАМ.

 

ПОСТЪПИЛ е с молба вх.№11929/09.11.2017г. от жалбоподателя, с приложено към нея заверено копие от фискален бон № 0013980/11.09.2017г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считаме подадената жалба за неоснователна. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

        

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№11929/09.11.2017г. писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема г-жо председател, видно от представените по делото доказателства, че е извършена проверка от инспектор по приходите към ТД на НАП, при която е констатирано неиздаване касов бон, с което да се регистрира  услуга в хотел „Белвю“ и в тази връзка и административнонаказващият орган е издал обжалваната заповед. При издаването на заповедта е взето предвид място където се намира хотела, неговия капацитет, а именно 270 стаи с 540 легла за преспиване и като се има предвид и стойността на една нощувка и е направен извод, че в хотела нередовно се отчитат услугите, т.е. отдаване на стаи за почивка. В тази връзка е направен преглед на оборотите за предходните месеци, които са нищожно малко в сравнение с предлаганите услуги, предвид леглата. При издаване на заповедта се е имало предвид и извършения преглед на финансовия оборот за предходните години, които са в особени големи размери в сравнение с тези на 2017г. Неотчитането на продажбите в хотела води до ощетяване на фиска, защото не могат да бъдат определени размерите на постъпилите средства от легловата база и не могат да се определят публичните задължения на дружеството-жалбоподател и в тази връзка административният орган налага 14-дневен срок, в който да няма достъп до обекта, като счита, че по този начин нарушителя ще се поправи и ще спази разпоредбите на Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, а също така и разпоредбите на ЗДДС. В тази връзка моля да постановите вашия акт и потвърдите обжалваната заповед, която е мотивирана и законосъобразна.

Моля и да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

 СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: