Р Е Ш Е Н И Е

 

           1921                                   01.11.2018г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  М. В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 2683 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от  Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас против Решение № 1188 от 22.08.2018г., постановено по НАХ № 2989 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № 17-0769-003755/09.10.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор „Пътна полиция“, с което на Г.Д.В.,***, на основание чл.177, ал.4, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 1100.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – Г.Д.В., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. Т., която моли за потвърждаване на обжалваното решение.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е основателна, тъй като първоинстанционният съд неправилно и незаконосъобразно е отменил НП.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 22.03.2017г., около 03.20ч. в гр.Бургас, по ул. „Александър Стамболийски“, е установен от контролните длъжностни лица да управлява лек автомобил „Алфа Ромео“ с рег.№ А 3807 МК без да притежава свидетелство за управление на МПС, което е отнето по административен ред, като е посочено, че нарушението е извършено в условията на повторност. Административнонаказателната преписка е образувана на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН без да е съставен АУАН, тъй като образуваното наказателното производство срещу нарушителя, обективирано в пор.№ 803/2017г. по описа на Районна прокуратура – Бургас за престъпление от общ характер по чл.343в, ал.2 от НК, е било прекратено на 14.09.2017г., като е разпоредено изпращане на преписката на компетентния административнонаказващ орган – началник на сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР – Бургас. В тази връзка е издадено и процесното НП, с което е ангажирана отговорността на касатора за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП.

За да постанови решението си районният съд е приел, че за посочената като нарушена норма на чл.150а от ЗДвП няма съставен АУАН и няма данни в АУАН за условията на повторност. При тези мотиви въззивният съд е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от Г.В. административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неправилно изградени, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Съгласно разпоредбата на чл.150а ЗДвП /в приложимата редакция/ „За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.“. От събраните в хода на производството доказателства е видно, че от 24.12.2016г. В. е започнал изтърпяване на три наказания „лишаване от право да управлява МПС“ общо в размер на 12 месеца, наложени по три НП и трите влезли в сила на 07.11.2016г. т.е. към процесната дата, касаторът е изтърпявал наказание „лишаване от право да управлява МПС“, като в този смисъл, по делото безспорно е установено съставомерност на вмененото му  нарушение.

Неоснователно районният съд е приел, че в съставения акт не е посочено, че лицето е извършило нарушението в условията на повторност. Както вече бе посочено, административнонаказателната преписка е образувана на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН, съгласно който административнонаказателното производство може да се образува и без приложен АУАН, в случаите, когато по отношение на същото деяние е било образувано наказателно производство, което обаче е прекратено от органите на съда или прокуратурата. В този смисъл неясно остава на какъв АУАН се позовава съдът, за да твърди противоречие с издаденото НП относно квалифициране на нарушението като извършено в условията на повторност. Още повече, че същото е било посочено и разгледано като елемент от обективната страна на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК. Неоснователно е прието, че е налице несъответствие между правната квалификация в АУАН и издаденото НП.

Предвид горното решението на Районен съд Бургас е постановено при съществено процесуално нарушение. Районният съд е следвало да обсъди приложеното и послужило като основание за издаване на НП постановление за прекратяване на районната прокуратура. Констатираното процесуално нарушение е неотстранимо в настоящата фаза на процеса и от касационната инстанция, която не следва да изземва функциите на въззивната, лишавайки лицето от инстанционен контрол върху правораздавателния акт от още една инстанция.

Предвид това, на основание чл.222, ал.2, т.1 и 2 от АПК, решението на районния съд подлежи на отмяна, а делото следва да бъде върнато на друг състав, който да изложи мотиви относно законосъобразността на наказателното постановление на всички основания, съобразно изложените в настоящото решение мотиви.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1188 от 22.08.2018г., постановено по НАХД № 2989 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

  

     2.