ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2683 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.К.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.Ж.Т. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Созопол при ОД на МВР – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Все още няма изготвено постановление от страна на прокуратурата за прекратяване на досъдебното производство. В същото време представям и моля да приемете като доказателство по делото уведомление от страна на прокуратурата до увреденото лице, че престъплението се преследва по частен път, което считам, че установява твърдяното от мен, че е налице не средна телесна повреда, а лека такава.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък по чл. 80 от ГПК.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото уведомление от прокурор в Районна прокуратура – гр. Бургас до А.Ю.К..

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата, да отмените оспорената пред съда заповед като незаконосъобразна на следните две основания:

На първо място деянието, за което е бил задържан доверителят ми, се преследва по частен път. Законодателят в нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, която е ползвана като основание за задържането на доверителя ми, е предвидено престъпление от общ характер. Доводите на административния орган от предходно съдебно заседание, че не било ясно и в хода на задържането когато се изяснило, че се касае за лека телесна повреда задържаният бил освободен, не считам, че следва да бъдат ценени в негова полза.

По тези съображения намирам, че заповедта за задържане е явно необоснована и незаконосъобразна.

В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите разноските на моя доверител.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: