ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2683 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.К.В., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно за завеждане и защита по административното дело.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.Ж.Т. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Созопол при ОД на МВР – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на З.К.В. против заповед за задържане на лице № УРИ346зз-126/11.09.2017 г., издадена от Т.Ж.Т. – младши полицейски инспектор в Районно управление – гр.Созопол при ОД на МВР, с която жалбоподателят В. е задържан за срок от 24 часа в помещение за временно задържане на Районно управление – гр. Созопол.

 

Съдът ДОКЛАДВА и молба от ответника, с която сочи, че поради служебна ангажираност – командироването му в гр. Варна на школа за младши полицейски инспектори за времето от 11.12.2017 г. до  22.12.2017г., включително, няма да му бъде възможно да се яви на насроченото съдебно заседание. По тази причина моли да бъде извинен за неприсъствието му в днешно съдебно заседание и да му се даде възможност евентуално да бъде разпитан в следващо съдебно заседание.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, уважаема госпожо административен съдия. Поддържам и направените с нея доказателствени искания. Доколкото преди две седмици с доверителя ми бяхме на разпит по образуваното по случая досъдебно производство, при което се установи, че на пострадалия руски гражданин причинената телесна повреда е лека, а не средна, очаквам до първата десетдневка на м. януари 2018 г. прокуратурата да се произнесе за прекратяване на производството и ще моля да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание, с оглед и искането на ответника, да мога да представя това доказателство относно това, че изначално не е имало основание за задържането на доверителя ми, тъй като считам законодателят в разпоредбата на чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК е изключил престъпленията от частен характер като такива, които следва да бъдат основание по реда на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Държа на доказателственото си искане в жалбата по т. 2, независимо от това, което ще представя на почитаемия съд, а именно липсата на причинена средна телесна повреда, както е записано в заповедта, на увредения гражданин, още повече, че видно от самата заповед, същата, позволявам си да твърдя, е немотивирана, тъй като в нея е посочено само, че е причинена средна телесна повреда по реда на чл. 129 НК, никакви други подробности. В тази връзка Ви моля, освен  поисканото в т. 2 от доказателствените искания в жалбата, да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание в присъствието на административния орган, ако той реши или ако съдът го задължи, да се яви за разпитване и един свидетел, а именно В.Н.Н. при условията на довеждане. Това е лицето, което е присъствало на инцидента и пряко и непосредствено е възприело случилото се. В този смисъл Ви моля да не се приключва събирането на доказателства в днешно съдебно заседание. Същото да бъде отложено и съобразно искането на ответника, за да може да бъде установена обективната истина и да можете да постановите един обоснован съдебен акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда –  л. 2.

Констатира, че по делото не е представена в пълнота преписката по издаване на оспорената заповед – липсват данни за компетентността на органа като такъв в качеството на полицейски инспектор, който е издал заповедта; сведения; обяснения по случая, събрани в производството, приключило с оспорената заповед или в хода на образуваното досъдебно производство. Поради това намира, че следва да даде указания на ответника да попълни делото с необходимите писмени документи в тази насока.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в едномесечен срок от съобщаването да представи по делото в заверен препис и в пълнота цялата преписка по издаване на оспорената заповед за задържане на лицето № УРИ346зз-126/11.09.2017 г., издадена от Т.Ж.Т. – младши полицейски инспектор при Районно управление – гр. Созопол при ОД на МВР, съдържаща доказателства, удостоверяващи компетентността на лицето, издало оспорената заповед; съставени по случая докладни записки; заявления; сведения на преки очевидци и други такива относими, събрани в хода на образуваното досъдебно производство № 346 ЗМ – 344/11.09.2017 г. по описа на Районно управление – гр. Созопол документи във връзка с наложената на З.В. принудителна административна мярка – задържане за срок от 24 часа в помещение за временно задържането на Районно управление – гр. Созопол на дата 11.09.2017 г.

 

Намира, че следва да остави без уважение формулираното в т. 2 от доказателствените искания в жалбата искане, тъй като отговор на поставените към ответника два въпроса може да бъде даден от приложените по делото и изискани от съда писмени документи.

Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя съдът да задължи административния орган да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на формулираните в жалбата въпроси на основание чл. 176, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 144 АПК.

ДОПУСКА свидетелски показания в режим на довеждане от страна на жалбоподателя в следващо съдебно заседание чрез разпит на лицето В.Н.Н. за установяване на твърдените от жалбоподателя факти и обстоятелства.

ДАВА възможност на пълномощника на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да представи допълнителни писмени доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.02.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: