О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                       2284

 

Гр. Бургас, 27.09.2018 год.

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2682 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба вх. № 10249/14.09.2018 год. на архимандрит Евтимий, председател на Сдружение Манастирско Настоятелство на Голямобуковски Манастир „Свети Живоприемен Източник – ИПБЦ“, с. Голямо Буково“, с адрес – Я.С.И., град Бургас, к-с „Възраждане“, бл. 42, вх.Д, ет.1, в която не е изрично посочено, че е адресирана до Административен съд Бургас, а като адресат е посочена Прокуратурата на Р.България, Министерство на културата на Р.България, Община Средец, Министерство на РРБ и Дирекция за НСК. Жалбата е копие и не съдържа мокър печат и подпис на подателя. Към материалите е приложена и втора жалба вх. № 10249/2018 год. също с други адресати, както и копие на множество материали.

При проверка на редовността на жалбата съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания за редовност, съдържащи се в чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: жалбата не съдържа посочване на съда /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 1 от АПК/; не съдържа означение на обжалвания административен акт, указание в какво се състои незаконосъобразността и в какво се състои искането /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК/, както и какви неблагоприятни последици има този акт/действие/бездействие за сдружението и има ли решение на управителния орган на сдружението за обжалване на акта; не съдържа и подпис на лицето /чл. 150, ал. 1, т. 8 от АПК/; не са посочени доказателствата, които страната иска да бъдат събрани и не са представени всички доказателства, с които оспорващия разполага – напр. доказателства за срочността на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/; не е приложен документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, на основание чл.151, т. 3 АПК и т.2 б, б „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси; не е приложен препис за ответната страна.

Предвид констатираното, с Разпореждане № 4519/17.09.2018 година на Административен съд Бургас, на жалбоподателя е указано в  7-дневен срок  от съобщението да отстрани посочената по-горе нередовност на жалбата си. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, на основание чл.158, ал.3 от АПК, и производството ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на 19.09.2018 година, видно от отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 236).

С молба, адресирана до Административен съд Бургас от 20.09.2018 год. против Сливенския Митрополит, жалбоподателят е представил документ за заплатената държавна такса в размер на 10 лева, както и е приложил копия на документи с адресират - други институции, но не е отстранил нередовността на жалбата си, съгласно дадените с Разпореждане № 4519/17.09.2018 година на Административен съд Бургас указания.

Срокът за изпълнение на указанията, дадени с Разпореждане № 4519/17.09.2018 година на Административен съд Бургас, е изтекъл на 26.09.2018 година.

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Предвид горното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалби с  вх. № 10249/14.09.2018 год. на архимандрит Евтимий, председател на Сдружение Манастирско Настоятелство на Голямобуковски Манастир „Свети Живоприемен Източник – ИПБЦ“, с. Голямо Буково“, с адрес – Я.С.И., град Бургас, к-с „Възраждане“, бл. 42, вх.Д, ет.1, в които не е изрично посочено, че са адресирана до Административен съд Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2682/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: