Р Е Ш Е Н И Е

 

     1919                           01.11.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  М. В.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 2680 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Маркрид“ ЕООД, ЕИК 202777206, гр. Бургас, против Решение № 1167 от 10.08.2018г., постановено по KАХД № 1867 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 327000-F374171 от 16.03.2018г. на Началник сектор „Оперативни дейности“ Бургас при Централно управление на НАП, с което на Маркрид“ ЕООД за нарушение по чл.118, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Намира, че решението на първоинстанционния съд е неправилно. Счита, че следва да се определи по-справедливо наказание.

В съдебно заседание касаторът Маркрид“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява. Процесуалният представител на дружеството адвокат К. представя по делото писмена защита със съображения за незаконосъобразността на обжалваното решение.

Ответникът по касация ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.  

Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваСъгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.”. От анализа на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като търговеца е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая констатациите на контролните длъжностни лица, че към момента на продажбата касов бон не е издаден, са безспорно установени. От наличните по делото доказателства е видно, че след извършената продажба, касов бон за продажбата не е издаден. Фискален бон не е издаден и в последствие. За да е налице съставомерност на констатираното деяние е необходимо да не е бил издаден фискален бон, след извършване на покупката и заплащане на цената, което обстоятелство е налице. Задължението не е изпълнено от санкционираното дружество, като неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай.

Съдът намира за неоснователни възраженията на касатора досежно твърдението му, че районният съд е извършил неправилна преценка относно справедливостта на наложеното наказание и че не е изложил конкретни съображения в тази насока. Напротив, първоинстанционният съд е изложил подробни мотиви относно индивидуализацията на наложеното наказание, които се споделят напълно от настоящата инстанция.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1167 от 10.08.2018г., постановено по НАХД № 1867 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  

     2.