Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  740            13.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.С. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 267 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Е.Н.Х., ЕГН ********** ***, чрез адвокат А.К., БАК против решение № 1940 от 05.12.2017 г., постановено по НАХД № 5355/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000082/05.09.2017 г. на главен директор  на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, с което на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93в, ал. 17, т. 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) за нарушение на чл. 36, § 2, т. ii от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – Дирекция „Изпълнителна Агенция автомобилна администрация“ София не изпраща представител. Депозиран е отговор на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Е.Н.Х. против наказателно постановление № ДАИ-0000082/05.09.2017 г. на главен директор на Главна дирекция „АИ“ – гр. София, с което на касатора е наложена глоба в размер на 1 500 лева на основание чл. 93в, ал. 17, т. 3 от ЗАвП за нарушение на чл. 36, § 2, т. ii. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е приел за безспорно установено извършеното нарушение.

Решението на Районен съдБургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд, които обосновават потвърждаване на наказателното постановление, поради което не намира за необходимо да излага същите отново. По същество в касационната жалба се препраща към изложените доводи в жалбата, с която е сезирана първата инстанция. Приетата от първоинстанционния съд фактическата обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК. Изложени са подробни мотиви относно всички твърдени от жалбоподателя  процесуални нарушения, както и относно приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 36, § 2, т. ii от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета когато водачът управлява превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, той трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006 г. Безспорно по делото е установено, че на 19.07.2017 г. около 14.30 часа в гр. Бургас, ул. „Одрин“ пред завод „Кроношпан“, посока пътен възел Север Е.Х. е извършвал обществен превоз на товари в Република България с лиценз на Общността и заверено копие № 1132430082 и товарен автомобил – Даф, с рег. № ****, категория N 3 и прикачено полуремарке, с рег. № ****, категория О4, собственост на фирма „Севан“ ООД. Безспорно е установено, че водачът при извършване на превоз, попадащ в обхвата на регламент 561/06 с ППС оборудвано с дигитален тахограф, представя карта № 000000121095000 на водача, в която липсват данни за периодите за време на управление, прекъсвания и почивки за периода от 06:56 ч. на 09.07.2017 г. до 08:15 ч. на 19.07.2017 г. Предвид изложеното от фактическа страна е осъществен състава на чл. 36, § 2, т. ii от Регламент (ЕС) № 165/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета и отговорността на Х. е ангажирана законосъобразно.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е изменил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1940/05.12.2017 г.,  постановено по НАХД № 5355/2017 г. на Районен съд – Бургас.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.