РЕШЕНИЕ

 

    722                                дата  21 април 2017г.                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 30 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 267 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „ЕН ЗИ ЕС“ ООД, гр.Бургас против Решение № 514/19.12.2016г., постановено по НАХД № 1900/2016г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 1326 от 05.07.2016г., издадено от заместник-директора на ТД на НАП – гр.Бургас, с което, на касатора, на основание чл.182, ал.2, изр. последно от ЗДДС, във вр. чл. 185, ал.1 от с.з. и за нарушение на чл. 39, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът счита постановеното решение за неправилно, като оспорва съставомерността на констатираното деяние, възразявайки, че деяние би било налице при липса на записвания в книгата. Счита, че са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай“. Иска се отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество настоящият съдебен състав счита за  неоснователна.

Касаторът е санкциониран за това, че на 21.06.2016г., при извършена  проверка на стопанисвания от него обект – мини маркет, находящ в к.к. „Слънчев бряг“, срещу хотел „Марица“, е констатирано, че на първа страница на касовата книга в обекта не са отразени данните на лицето по чл.3 от Наредба Н-18/2006г. на МФ, наименованието и адреса на търговския обект, описание на кочаните с касови бележки, данните от въвеждане в експлоатация и индивидуалните номера на фискалното устройство/ФУ/. Районният съд е приел за доказан състава на нарушението, преценил е, че правилно деянието е квалифицирано като нарушение на чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, както и е изложил мотиви, с които е обосновал неприложимост на института на маловажния случай по чл.28 от ЗАНН, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Решението е правилно. 

Фактите по делото не са спорни. Налице е неотразяване на данните на лицето по чл.3 от Наредба Н-18, наименованието и адресът на търговския обект, описание на кочаните с касови бележки, данните от въвеждане в експлоатация и индивидуалните номера на фискалното устройство/ФУ/ на първа страница на касовата книга в обекта. Съгласно чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицето по чл.3 съхранява отчетите по ал.1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. Субекти на отговорността са лицата по чл.3, ал.1 от Наредбата, в кръга на които попада и касатора в качеството му на лице, извършващо продажба на стоки в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ. С неизпълнението на установеното от Наредбата задължение по същество се нарушава и предвидения ред и начин за отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства. Правнозначимият факт е липсата на изпълнение на задължителните изисквания визирани в чл.39, ал.5 от Наредбата, поради което правилно е ангажирана адиминистративнонаказателната отговорност на дружеството. Неоснователни са възраженията релевирани от касатора досежно приложение на института на „маловажния случай“. Не са налице предпоставките за квалифициране на деянието като маловажен случай, изхождайки от обстоятелството, че се касае преди всичко за фискална дисциплина, чието съблюдаване гарантира защитата на фиска. 

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/19.12.2016г., постановено по НАХД № 1900/ 2016г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: