Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   499       17 март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 267 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.Б.П. *** против решение № 2058 от 18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3569 по описа за 2014г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление 3272/05.07.2013г. на началник  сектор “ПП“ при ОД МВР – Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на осн. чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП на П.Б.П.  е наложено административно наказание глоба в размер на 850.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон и моли за отмяната му.

Ответникът по касационната жалба – началник  сектор “ПП“ при ОД МВР – Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд – Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 2058 от 18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3569 по описа за 2014г. на съда е потвърдил наказателно постановление 3272/05.07.2013г. на началник  сектор “ПП“ при ОД МВР – Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП, на осн. чл. 182, ал. 1, т. 6 ЗДвП на П.Б.П.  е наложено административно наказание глоба в размер на 850.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

         За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Обосновал е извод, че нарушението, описано в АУАН и в НП е безспорно установено от събраните по делото доказателства, в това число снимка № S0000130F616, снета от паметта на техническо средство – система за видеоконтрол „МULTARADAR SD-580“ с фабр.№ 00209D32D4F9. Приел е, че административнонаказателната отговорност на П.Б.П. е правилно ангажирана за осъществен състав на административно нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата.

Санкцията на П.Б.П. е наложена за това, че на 13.04.2012г., в гр. Бургас, път Е-773, км. 491, до бензиностанция „Ромпетрол”, в посока от кв. Ветрен към КПП-1, управлявал лек автомобил „Ауди А8“, с рег. № Е1811КВ със скорост 194 км.ч при разрешена скорост за движение в населено място с пътен знак В-26 – 90 км.ч., установена и заснета с автоматизирано техническо средство, система МULTARADAR SD-580“ с фабр.№ 00209D32D4F9. За така установеното нарушение на П. е съставен АУАН № 3272/20.02.2013г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

         Първоинстанционното решение е валидно, допустимо и правилно.

Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, поради което не е необходимо преповтарянето им в настоящото съдебно производство. В допълнение следва да бъде посочено, че тъй като от страна на контролните органи са предприети действия за призоваване на нарушителя с цел попълване на декларация по чл.188 ЗДвП, но същият се е явил и съставил такава едва на 8.02.2013г., сроковете по чл.34 ЗАНН за съставяне на АУАН и за издаване на НП са спазени. Неоснователно е възражението на касатора, че неправилно е санкциониран с издаване на наказателно постановление, вместо да му бъде съставен електронен фиш. По делото е безспорно установено от събрания доказателствен материал, че П. е управлявал МПС със скорост 194 к.м.ч, при разрешена скорост за движение в населено място с пътен знак В-26 – 90 км.ч., с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата. Цитираната разпоредба предвижда кумулативно налагане на наказание глоба и лишаване от право на управление на МПС, поради което санкционирането на касатора с електронен фиш е невъзможно, тъй като той се издава само за налагане на наказание глоба - аргумент от чл.189, ал.4 ЗДвП.

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за неоснователна, а решението на районен съд - Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2058 от 18.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 3569 по описа за 2014г. на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                        

                                

      2.