ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 267 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Д., редовно призован, се явява лично и с адв., която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Поддържам жалбата, така както е предявена. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства. Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим със заверени копия от изброени документи от Централен държавен архив.

Поддържам искането за съдебно-икономическа експертиза, но същата да се извърши след като получим документите от Централен държавен архив, защото те са в основата на спора.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Областният управител е отказал утвърждаване на оценка на основание, че липсват официални удостоверителни документи за стойността на имуществото. В тази връзка, ако страната успее да се снабди с такива документи, това ще е от полза за производството.

Адв.: Областната управа смесва два договора между България и Гърция - единият от 1926г. и спогодбата през 1964г. Поддържам молбата си за назначаване на съдебно-икономическа експретиза.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, изготвена във връзка с оспорения административен акт.

По отношение направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза и с оглед установяване на правнозначимите обстоятелства по делото, съдът намира същото за основателно, поради което и на основание чл.195 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, а при необходимост след като се запознае с тези, съхранявани в Централен държавен архив да отговори на въпросите:

Съгласно установената в чл.4, ал.3, т.2 от ЗОСОИ методика да определи размера на дължимото обезщетение за одържавеното от наследодателя на жалбоподателя имущество, оставено в с.Кобалица, околия Драмска, Гърция, описано в клетвена декларация - опис от 03.04.1992г.

Въз основа на изготвената оценка вещото лице да определи размерът на компенсаторните записи, които се полагат на жалбоподателя съобразно решение № РД – 07-325/17.10.2000г. на областния управител на област Бургас.

Релевантният момент, към който следва да бъде извършена оценката е датата на изоставяне на имуществото, а именно  25.10.1944г.

При изготвянето на оценката вещото лице следва да представи и съответното удостоверение по смисъла на §4 от ПЗР на ЗОСОИ, както и да представи декларация по смисъла на чл.15, ал.2 от Наредба № 9/14.08.1998г.

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Х., при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

Да се издаде исканото от жалбоподателя удостоверение.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.06.2009г. от 13.00 часа,         за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: