О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2193             Година 17.09.2018             град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 2679 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Примотурс“ ЕООД с ЕИК 200436576, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.“Ропотамо“ № 74, представлявано от управителя Т. *** Ташев против разпореждане обективирано в решение № 118/31.08.2018г. на директора на РИОСВ гр.Бургас, с което на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на решението с което е определен за изпълнител в Конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, открит с решение № 23/12.03.2018г. участник „Нек-60“ ЕООД. С жалбата се прави искане да се отмени предварителното изпълнение, евентуално да се спре до окончателното произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по жалбата, която ще се депозира срещу решението. Претендират  се и направените в производството разноски.    

Ответникът – Директора на РИОСВ гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на решението и прави искане да се остави без уважение подадената жалба.

 Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С решение № 118/31.08.2018г. на директора на РИОСВ гр.Бургас, участника „Нек-60“ ЕООД е определен за изпълнител в Конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо“, открит с решение № 23/12.03.2018г.. В решението е включено разпореждане за предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК, заради обективно съществуваща опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта. Посочено е, че от 2015г. до момента в резерват „Ропотамо“ е преустановена тази туристическа услуга, поради което е необходим немалък период на подготовка за въвеждане на обекта в експлоатационна годност за предстоящия летен сезон на 2019г., включващ ремонтни дейности на съоръженията, които са амортизирани и негодни за осъществяване на туристическа дейност. Необходимо е да бъдат почистени и ремонтирани кейовете, да се осигурят инфраструктурни условия за нормалното функциониране на обекта (ток и вода), както и да бъде осигурено съоръжение за зареждане на лодките, които се задвижват от електрически двигател. Тази подготвителна дейност се урежда в договора за изпълнение и е задължение на Възложителя (РИОСВ-Бургас), който може да се окаже неизправна страна по договора и на това основание да е принуден да заплати неустойка в размер – цената по договора за една календарна година.  

Дружеството „Примотурс“ ЕООД е участвало в обявения конкурс и не е класирано, като спечелил участник, поради което за него е налице правен интерес да обжалва както решението, така и разпореждането с което е допуснато предварителното му изпълнение. Решението е връчено на представител на дружеството на 12.09.2018г., видно от направеното на него отбелязване и разпореждането за допускане на предварителното изпълнение е обжалвано с жалба вх.№ 10246/14.09.2018г., подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК.

Съобразно разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК оспорването спира изпълнението на административния акт.  С оглед на суспензивния ефект на жалбата, законодателя в чл.60 от АПК е предвидил възможност административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. За да допусне предварително изпълнение органа и приел, че „обективно съществуваща опасност от осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта.“.

На първо място, така посоченото основание, не е достатъчно да обоснове допускане на предварителното изпълнение на решението, тъй като нормата на чл.60, ал.1 от АПК, изисква не само да съществува възможност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, но и това да е свързано със защита на особено важни държавни или обществени интереси, каквито в случая не се сочат.

На второ място, посочено е че е необходимо време за подготовка на нормалното функциониране на обекта, която е задължение на възложителя – РИОСВ гр.Бургас. Това задължение не обосновава нуждата от предварително изпълнение на решението, доколкото няма пречка то да бъде изпълнено и преди да бъде сключен договора, тъй като правото да ги извършва не е следствие на договора, а на правомощията на възложителя свързани с управлението на защитените територии. Също така, видно от чл.3 на представения проекто-договор, той е със срок на действие 5 години, считано от датата на подписването му, тоест тези вреди биха могли да настъпят точно от предварителното изпълнение на решението, по силата на което да се сключи договора. След като договорът не е подписан, възложителя няма как да се окаже неизправна страна по него, съответно да дължи неустойки.

В случая, с оглед така определения срок на договора, не съществува никаква опасност да бъде затруднено изпълнението на акта и без допуснатото му предварително изпълнение, тъй като той ще бъде изпълнен след окончателното решаване на спора за законосъобразност на решение № 118/31.08.2018г. на директора на РИОСВ гр.Бургас.

На следващо място, макар и непосочени в разпореждането, не са налице и другите предпоставки предвидени от законодателя в нормата на чл.60, ал.1 от АПК, за допускане на предварително изпълнение на решението. С оглед предмета на административния акт, чието предварително изпълнение се разпорежда, а именно класиране на участниците в конкурс за възлагане на туристическа дейност, не биха могли да се направят изводи за наличието на която и да е от тези предпоставки. Не се твърди и от представените по делото доказателства не се установява, предварителното изпълнение да е с цел да се осигури животът или здравето на гражданите, както и че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда или че има искане от страните – в защита на важен неин интерес.

С оглед на изложеното, следва да се приеме, че в случая не са налице основанията за допускане на предварително изпълнение на административния акт по инициатива на органа и обжалваното разпореждане следва да бъде отменено. При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените разноски в общ размер на 350,00 лева, от които 50,00 лева държавна такса и 300,00 лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решение № 118/31.08.2018г. на директора на РИОСВ гр.Бургас.

ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас да заплати в полза на „Примотурс“ ЕООД с ЕИК 200436576, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.“Ропотамо“ № 74, разноски за настоящата съдебна инстанция в размер на 350,00 лева (триста и петдесет лева).    

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: